Evensen, Jens Ingebret

Evensen, Jens Ingebret (1917-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til biletgalleri

Evensen, Jens Ingebret har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.11.1917 i Kristiania, Oslo
 • Død 15.02.2004
 • Son av pølsemakermester Jens Evensen (1878-1957) og forretningsdrivende Marie Victoria Bjerkaas (1886-1958)

Stortingsperiodar

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 16.10.1973 - 27.09.1974
  Statsråd, Havrett og fiskerigrenser, 27.09.1974 - 15.01.1976
  Statsråd, Havrett og fiskerigrenser, 15.01.1976 - 01.01.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo Handelsgymnas 1934
 • Student 1936
 • Cand.jur. 1942
 • Studier Minnesota Law School og Columbia Law School 1947
 • Rockefeller-stipendiat til Harvard Law School 1952-1953
 • Dr.juris., Harvard 1968

Yrke

 • Foreleser ved Oslo Universitet og Hague Academy of International Law
 • Advokat for Den norske stat i Internasjonale rettssaker
 • Førte saker for Europarådets menneskerettighetskommisjon
 • Advokatfullmektig 1942-1944
 • Politifullmektig Landssvikavdelingen 1945-1946
 • Advokat hos Regjeringsadvokaten 1948-1950
 • Advokat i norsk-engelske fiskerigrensesaker Haag 1949-1951
 • Høyesterettsadvokat 1952
 • Advokat i gullklausulsaken mot Frankrike 1957
 • Advokat i Hannevigsaken mot USA 1959
 • Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementets Rettsavdeling 1961-1973
 • Ambassadeur en mission spéciale for forhandlinger om handelsavtale med EF 1972-1973
 • Ambassadør og folkerettsrådgiver frå 1979
 • Dommer ved den internasjonale domstol i Haag 1984-1994

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1952
 • Ordenom Jugoslovenske Zastavç Sa Zlatinim Vencem ocemu se izdaje ova Povelja Kancelarija Ordena 1965
 • Kommandør av Kungl. Nordstjärneorden 1973
 • Æresdoktor Heriot-Watt University i Edinburgh 1974
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1994

Verv

Offentlege verv

 • Formann Sjøgrenseutvalget 1955-1979
 • Leder delegasjoner oppnevnt av Regjeringen for forhandlinger om bilaterale og multilaterale konvensjoner frå 1961
 • Formann Statens oljeråd 1965-1973
 • Formann Fiskerigrensekommisjonen 1967-1969
 • Viseformann FNs havbunn-komite 1968-1973
 • Formann Sikkerhetsforskriftsutvalget vedrørende produksjonsinstallasjoner m.m på den norske kontinentalsokkel 1970-1972
 • Formann Prisforhandlingsutvalget for olje produsert på den norske kontinentalsokkel 1971-1972
 • Visepresident FNs havrettskonferanse 1973-1982
 • Formann Delegasjon til FNs havrettskonferanse 1973-1982
 • Leder Havretts- og sjøgrenseutvalget 1979-1984
 • Leder Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel 1980
 • Leder Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett 1980-1981
 • Medlem FNs Folkerettskommisjon frå 1980
 • Nestleder Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen 1980
 • Spesialrådgiver FNs Folkerettskommisjon til utarbeidelse av Traktat om Internasjonale Elver frå 1982
 • Leder Delegasjon til 11.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett 1982
 • Formann Delegasjon til FNs Forberedende Kommisjon vedrørende FNs havrettskonvensjon av 10. desember 1982 frå 1983
 • Medlem Utvalget til å utrede hovedprinsippene for oppbyggingen av den sentrale forvaltningsorganisasjon

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem L'institut du Droit International frå 1970
 • Medlem Norske Selskab

Litteratur

 • Innstilling 2: Vedrørende forslag til sikkerhetsforskrifter m.v. for undersøkelse og boring etter undersjøiske petroleumsforekomster. Utredninger nr. 68. Statens oljeråd
 • Evensen, Jens Ingebret: Om gyldigheten av lover som erklærer gullklausuler ugyldige eller uvirksomme; en folkerettslig og rettssammenlignende undersøkelse, Oslo 1961
 • Innstilling 1: Om foreløpige bestemmelser om utforsking av undersjøiske naturforekomster. Utredninger nr. 43, Oslo 1964
 • Innstilling 2: Om forskning og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster med utkast til kongelig resolusjon. Utredninger nr. 44, Oslo 1965
 • Evensen, Jens Ingebret: Muligheter og rettigheter på havbunnen. Dyphavet - et nytt ekspansjonsfelt?, Oslo 1970
 • "Om trålfiske innenfor fiskerigrensen." Innstillinger og betenkninger nr.23, Bergen 1970
 • Evensen, Jens Ingebret: "Oversikt over oljepolitiske spørsmål bl. a. på bakgrunn av utenlandsk oljelovgivnining og utenlandsk konsesjonspolitikk." Innstillinger og betenkninger nr.21, Oslo 1971