Maskindirektivet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om maskinprodukter.

Europakommisjonen la 21. april 2021 for forslag til en forordning om maskinprodukter. Forordningen vil regulere omsettingen av maskiner i det indre marked og skal sikre fri bevegelse av varer samtidig som det sikres et høy beskyttelsesnivå. Regelverket er basert på prinsippet om gjensidig godkjenning der en vare som lovlig kan omsettes i ett land, også kan omsettes fritt i andre land i det indre marked. Forordningen fastsetter noen grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, men uten at det gis detaljerte regler for hvordan disse skal oppfylles. Dette skal sikre et teknologinøytralt regelverk som ikke er til hinder for produktutvikling og innovasjon. Målet er å modernisere regelverket, blant annet hva gjelder hvilke maskiner som anses å utgjøre en høy risiko og hva gjelder ny teknologi. Det er også et mål å fjerne unødvendige krav til papirdokumentasjon og å sikre tilpasning til annet EU-regelverk.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:35 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)202