Bærekraftig transport

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen som skal bidra til mer bærekraftig transport.

Europakommisjonen la 14. desember 2021 fram to forslag som skal bidra til mer bærekraftig transport i Europa. Det omfatter forslag til en forordning med retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket og endring eller oppheving av tre eksisterende forordninger. Det omfatter også forslag til et direktivet som vil endre regelverket for intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer. Samtidig la Kommisjonen fram meldinger knyttet til grensekryssende transport med jernbane, utvidelse av transeuropeiske nettverk til tredjeland og om et rammeverk for urban mobilitet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at dette samlet skal bidra til bedre forbindelser og til å flytte passasjerer og frakt av gods til jernbane og innenlands vannveier. Det skal også bidra til utbygging av ladestasjoner, infrastruktur for alternativt drivstoff og ny digital teknologi. Forslagene skal også øke innsatsen for mer fleksibel og bærekraftig urban mobilitet. Dette skal også bidra til målet om å kutte utslippene fra transportsektoren med 90%.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.02.2022 10:32