Strafferettslig vern av miljøet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen knyttet til strafferettslig vern av miljøet.

Europakommisjonen la 15. desember 2021 fram forslag til et direktiv om vern av miljøet ved strafferettslige bestemmelser og oppheving av et direktiv fra 2008. Samtidig la Kommisjonen fram en melding om bekjempelse av miljøkriminalitet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget skal gjøre miljøbeskyttelsen mere effektiv ved å forplikte medlemslandene til å treffe strafferettslige foranstaltninger. Det definerer nye miljøforbrytelser, fastsetter et minimumsnivå for sanksjoner og skal styrke samarbeidet om rettshåndhevelsen. Det forplikter også medlemslandene til å støtte og bistå personer som anmelder miljøovertredelser og samarbeider i forbindelse med håndhevelsen. Samlet sett skal forslaget bidra til å beskytte naturen og naturressursene, folkehelsen og velferden.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.02.2022 10:27 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)851