Unntak fra visse bestemmelser for legemidler tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta.

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til unntak fra visse bestemmelser for legemidler tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta.

Europakommisjonen la 17. desember 2021 fram forslag til en forordning med endringsbestemmelser til legemiddeldirektivet  og forslag til en forordning med endringsbestemmelser til utprøvingsforordningen. Begge forslagene gjelder unntak fra visse bestemmelser for legemidler tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta. Formålet er å sikre forsyningssikkerheten av visse legemidler fra Storbritannia til de aktuelle landene også etter at overgangsbestemmelsene i Storbritannias utmeldingsavtale fra EU, opphørte.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 04.03.2022 09:55