EU/EØS-nytt - 23. september 2020

EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer | Unionsborgerdirektivet: norsk tolkningspraksis og ny sak for EFTA-domstolen | EUs datastrategi: forslag om helsedata i 2021? | Ren energipakke: kritikk av norsk høringsprosess | Parlamentarikere presser på for en reform av energicharteret

EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer

Mens EUs hydrogenstrategi og den kommende strategien for fornybar havenergi har fått mye oppmerksomhet i Norge, har det blitt skrevet mindre om den nye handlingsplanen for kritiske råvarer. I handlingsplanen peker Kommisjonen på at en lang rekke råvarer er avgjørende for EUs grønne og digitale omstilling, og at EU ikke kan gjøre seg avhengig av tredjeland – og for enkelte sjeldne jordarter av ett tredjeland. Kommisjonen oppfordrer blant annet EU-landene til å ta med investeringer i kritiske råvarer i de nasjonale gjenreisningsplanene etter Covid-19.

Unionsborgerdirektivet: norsk tolkningspraksis og ny sak for EFTA-domstolen

Hvordan skal EU-traktatens bestemmelser om unionsborgerskap tolkes i Norge når begrepet unionsborgerskap ikke gjenfinnes i EØS-avtalen? EFTA-domstolens tolkningsuttalelser i to saker knyttet til unionsborgerdirektivet (Jabbi og Campbell) er kontroversielle. EFTAs overvåkingsorgan ESA har stilt spørsmål ved om norsk tolkningspraksis er i tråd med EFTA-domstolens uttalelser om krav til «opphold» i unionsborgerdirektivet. Arbeids- og sosialdepartementet sendte nylig et svarbrev til ESA. Ifølge departementet er norske myndigheters praksis i tråd med EFTA-domstolens uttalelser, men at de like fullt skal foreta en vurdering av domstolens siste uttalelse i den såkalte Campbell-saken fra mai i år. Campbell-saken gjelder familiegjenforening mellom EØS-borger og tredjelandsborger. EFTA-domstolen har for tiden også en annen sak om unionsborgerskap og familiegjenforening til behandling, nærmere bestemt om proformaekteskap (Kerim). Unionsborgerskapet i EU og betydningen av dette i EØS er også omtalt i granskningsutvalgets rapport om Nav-saken.

EUs datastrategi: forslag om helsedata i 2021?

Europakommisjonen planlegger å legge frem lovforslag i 2021 som skal forenkle grensekryssende deling av helsedata. Et direktivforslag om regulering av dataområder er ventet i midten av oktober. EØS EFTA-landene kommenterte datastrategien tidligere i år, og ba Kommisjonen prioritere helsedata.

Ren energipakke: kritikk av norsk høringsprosess

Olje- og energidepartementet har nylig gjennomført en høring om EUs nye regelverk for elektrisitetsmarkedet i Ren energipakken. Samfunnsbedriftene Energi (tidligere KS Energi) og Kraftfylka er kritiske til at det kun er den engelskspråklige teksten på forordningene/direktivet som ligger til grunn for høringen, og mener at det burde vært utarbeidet høringsnotater hvor departementet ber om innspill til konkrete problemstillinger. Energi Norge mener at vurderingene til RME skulle ha blitt offentliggjort og lagt ved høringen. Industri Norge ønsker en rask gjennomføring i Norge, og peker på at dette ytterligere aktualiseres gjennom EUs arbeid med Green Deal.

Parlamentarikere presser på for en reform av energicharteret

Den andre forhandlingsrunden om en revisjon av det europeiske energicharteret ble avsluttet 11. september. Traktaten ble underskrevet i 1994 for å tilrettelegge for utenlandske investeringer i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa, samt integrere landenes energisektorer med Europa og verdensmarkedet. EU ønsker å revidere og modernisere traktaten. Det skyldes blant annet en bekymring for at investor-stat tvisteløsningen (ISDS) i energicharteret vil bli brukt for å beskytte utenlandske investeringer i fossile energikilder, og dermed motvirke det grønne skiftet. I et opprop ber ca. 150 parlamentarikere om at EU-landene, dersom man ikke får gjennomslag for en revisjon, vurderer muligheten for at man samlet trekker seg fra energicharteret innen utgangen av 2020.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 23. september – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon, og omhandler sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker: brexit-forhandlingene, Norges samarbeid med EU under covid-19-pandemien, situasjonen i Hviterussland, ny generaldirektør i WTO/status i WTO-forhandlinger, Kommisjonen forslag til økte klimaambisjoner og ESA-sak om etableringsfrihet og krav til bosted og statsborgerskap.

Plenumsmøte i Europaparlamentet 14. til 17. september –  innberetning fra Per S. Nestande, Stortingets Brusselkontor. Den dekker en rekke tema, blant annet: Von der Leyens årstale, økte klimaambisjoner, skroting av Dublin, skjerpet tone mot Russland og Tyrkia, rettsstat og LBGT-frie soner i Polen, skipsfart inn i kvotesystemet og naturgass som overgangsenergi i fondet for rettferdig omstilling.

Økonominytt fra finansrådene ved EU-delegasjonen – nr. 2/2020, med oppdatert informasjon om saker på finansmarkedsområdet og skatteområdet. Også EUs langtidsbudsjett og Next Generation EU blir omtalt.

Beskytter EU retsstaten tilstrækkeligt? – åpen høring arrangert av Folketingets Europaudvalg 23. september. Europaudvalgets sekretariat har utarbeidet en litteraturliste til høringen.

2020 Strategic Foresight Report – fra Europakommisjonen. Det er første gang Kommisjonen presenterer en strategisk fremsynsrapport. Formålet er å identifisere nye utfordringer og muligheter for bedre å styre de strategiske valgene.

The External Dimension of EU Migration Management : The Role of Aid – Policy paper fra NUPI.

EUs grønne giv : en introduksjon til EUs green deal – den grønne given – rapport fra Norsk klimastiftelse.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge – rapport fra Nei til EU.

Fra handlingsrom til handling : slik kan EØS-avtalen bli bedre for flere – rapport Tankesmien Agenda.

Tjugofem år av Europarätt i Sverige – rapport fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth