Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 9. mai 2011

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Lov om folkehelsearbeid 2) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3) Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

Prop. 90 L (2010-2011), Prop. 91 L (2010-2011), Meld. St. 16 (2010-2011)

Høringsprogram
Mandag 9. mai 2011 
14.00 - 14.45  STATENS HELSETILSYN
Lars E. Hansen, direktør
Geir Sverre Braut, assisterende direktør
Anders Haugland, fagsjef
Heidi Merete Rudi, prosjektleder
14.45 - 15.15  NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN
John-Arne Røttingen, fungerende direktør
Berit Mørland, fagdirektør
Geir Bukholm, adelingsdirektør
15.15 - 16.15  DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
Bente Mikkelsen, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Gunnar Bovim, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF
Herlof Nilssen, administrerende direktør Helse Vest RHF
Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF
16.15 - 16.30  PAUSE
16.30 - 17.30  KS
Halvdan Skard, styreleder
Helge Eide, direktør interessepolitikk
Gudrun Grindaker, direktør satsinger og ledelse

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.