Spørretime

Onsdag 29. november 2017kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Solveig Horne
Solveig Horne (FrP)
Bilde av Ine Eriksen Søreide
Ine Eriksen Søreide (H)
Utenriksminister
Bilde av Sylvi Listhaug
Sylvi Listhaug (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Besvart av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  I budsjettavtalen for statsbudsjettet 2018 øker Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer med over 2 milliarder kroner. Samtidig innebærer avtalen at man fortsatt kan handle momsfritt på nett fra utenlandske nettbutikker for inntil 350 kroner pr. forsendelse. Bransjen melder at netthandelen på de samme produktene som nå ilegges milliarder i økte avgifter, allerede fra før er sterkt økende. Hvilken effekt mener statsråden at denne avgiftsøkningen vil ha for norske arbeidsplasser?
 • 2. Fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Besvart av næringsministeren Monica Mæland (H)

  Kva er status for arbeidet med ei utgreiing av krav om norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvatn?
 • 3. Fra Petter Eide (SV) til klima- og miljøministeren

  Besvart av næringsministeren Monica Mæland (H)

  Besvart på vegne av klima- og miljøministeren

  Den 23. utgaven av FNs klimaforhandlinger ble avsluttet i Bonn forrige uke. Under forhandlingene mottok Norge den lite prestisjetunge prisen 'Fossil of the day' fra Climate Action Network, altså 'dagens fossil' eller 'dagens bremsekloss', blant annet på grunn av vedtaket om å bore etter olje i Arktis. Vi vet at klimagassutslippene på verdensbasis må ned. Mener statsråden at Norge, som allerede har fått tjene seg rike på å koke kloden, har et særskilt ansvar for å kutte sine klimagassutslipp?
 • 4. Fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Besvart av barne- og likestillingsministeren Solveig Horne (FrP)

  Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rammevilkår i budsjettet for 2018 i henhold til ombudets ressursbehov?
 • 5. Fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Helse Nord og Helse Vest har åpen elektronisk journal også i BUP. Foreldre har e-innsyn for barn under 12 år. Barn og unge forteller at det ikke er trygt at foreldre kan lese på internett hva de har snakket med sin behandler om. Behandlere kan skjerme noe fra e-innsyn, men det er opp til hver enkelt behandler etter hver time, noe som er et svært sårbart system. Mener statsråden at foreldre bør ha elektronisk tilgang til journalen til barn under 12 år i psykisk helsevern?
 • 6. Fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Det skal etableres en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Regjeringen har fremmet forslag om en ny ordning uten at det er konkludert med hvem som skal stå for den praktiske gjennomføringen. I utredningsoppdraget til Helsedirektoratet er det gitt frist til 1. mars 2018. Der pekes det på Norsk helsearkiv på Tynset som et naturlig alternativ. Vil regjeringen sørge for en løsning der den nasjonale ordningen drives i offentlig regi?
 • 7. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Nasjonal overdosestrategi blir avslutta i 2017. Målet med strategien var å få ned talet på narkotikadødsfall. Målet er ikkje nådd. Talet på personar som døydde av overdose i 2014, var 266. Talet på personar som døydde av overdose i 2015, var 289. Ifølgje SINTEF sin rapport 'Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016' manglar eit fleirtal av kommunane rutinar for oppfølging av pasientar som har vore innlagt for sjølvmordsforsøk og overdosar. Vil statsråden sikre at nasjonal overdosestrategi blir vidareført?
 • 8. Fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Merknad: Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?
 • 9. Fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Besvart av kulturministeren Linda Hofstad Helleland (H)

  Den siste tiden har vært preget av omfattende og alvorlige avsløringer av seksuell trakassering i kultursektoren spesielt. Samtidig har statsråden uttalt at økte midler til å arbeide mot dette eller kvotering for å gjøre noe med mannsdominansen i toppen av sektoren ikke er løsningen. Heller ikke en musikerallianse med faste ansettelser mellom oppdrag for frilansere, noe som kan gi tryggheten til å si ifra, er aktuelt. Hva gjør statsråden da av konkrete tiltak i kulturlivet for å bekjempe seksuell trakassering?
 • 10. Fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Besvart av forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H)

  'Værnes har betydelig ledig kapasitet i dag', skrev regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret i juni 2016 som begrunnelse for å samle Luftforsvarets skoleaktivitet. Endringene ble oppgitt å medføre et investeringsbehov på 270 millioner kroner. Har Værnes fremdeles 'betydelig ledig kapasitet', og er investeringsbehovet fremdeles 270 millioner kroner?
 • 11. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Besvart av forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H)

  Det er sterk motstand mot regjeringa si flytting av Hæren sine helikopter og nedlegginga av 339-skvadronen på Bardufoss. Utan helikopter mister Hæren moglegheit til mellom anna strategisk flytting av soldatar og utstyr, til å evakuere skadde soldatar på ein god måte og til å drive rekognosering og kontroll. Kan statsråden gje døme på eit NATO-land som han meiner har eit like sterkt forsvar som Noreg har som ambisjon å ha, og som ikkje har dedikerte helikopter til sin hærstyrke?
 • 12. Fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  De lokale enhetene i Oslo politidistrikt har fått beskjed om å få ned antallet restanser før årsskiftet. Resultatet er at også saker med kjent gjerningsperson blir henlagt. Saker som tidligere hadde blitt etterforsket i Asker og Bærum, blir nå henlagt, og de tillitsvalgte varsler at terskelen for å bistå publikum er blitt høyere. Er statsråden enig denne vurderingen, og synes han det er akseptabelt at saker henlegges for å nå måltallet om antall restanser?
 • 13. Fra Cecilie Myrseth (A) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Regjeringen har tatt til orde for at det trengs et miljø nummer to i Norge for å utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien. I 2014 stemte regjeringspartiene samt Venstre imot et forslag fra Arbeiderpartiet om å ta i bruk det akkrediterte Rettsgenetisk senter ved UiT Norges Arktiske Universitet til dette formålet. Regjeringens begrunnelse var at man vil åpne for private aktører i dette arbeidet. Så langt ser ikke regjeringen ut til å ha lyktes med dette. Kan statsråden redegjøre for hvor saken står?
 • 14. Fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Ressurssituasjonen i kriminalomsorgen går fra vond til verre i budsjettforliket. Det foreslås nå et kutt på ytterligere 10 millioner kroner til drift. Hvordan vil statsråden sikre en forsvarlig kriminalomsorg, og hvordan vil statsråden få ned antall vold og trussel situasjoner som det i dag meldes om overfor ansatte?