Spørretime

Onsdag 13. februar 2019kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Bilde av Monica Mæland
Monica Mæland (H)
Bilde av Iselin Nybø
Iselin Nybø (V)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

  Arrangørene og de som jobber som frivillige på tidsavgrensede arrangement som er kommersielle, vil nå komme i en svært vanskelig situasjon, da regjeringspartiene stemte ned et forslag fra opposisjonen om å likebehandle frivillige på tidsavgrensede arrangement med frivillige i ideelle lag og organisasjoner og stiftelser. Kan statsråden begrunne hvorfor?
 • 2. Fra Emilie Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren

  Regjeringen legger ned pelsdyrnæringen, og det er foreslått 365 mill. kroner i kompensasjon. Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse beregner en minimumskostnad på 2,3 mrd. kroner. Regjeringen vil altså gi hver bonde i snitt ca. 1,5 mill. kroner, men flere har investert langt mer enn dette og har mange millioner kroner i gjeld. Dette er en katastrofe for berørte familier, og næringen frykter en rekke konkurser blant våre rundt 200 pelsdyroppdrettere. Hvor mange konkurser kan den nye statsråden leve med på sin vakt?
 • 3. Fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Vil statsråden sikre at ingen bønder må gå fra gård og grunn om regjeringen velger å legge frem forslag om å innføre et næringsforbud for pelsdyrnæringen?
 • 4. Fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Myr utgjør ifølge fylkesmannen i Nordland 45,5 pst. av de dyrkbare ressursene i fylket. I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland er myr eneste tilgjengelige reserve for nydyrking, så det blir mange gårder som ikke får utvidet arealgrunnlaget. Det blir mer "dekk og diesel", samtidig som myrdyrkingsforbudet ikke er faglig forankret. Norsk institutt for bioøkonomi skriver at det er mulig at det kan skje en netto binding av karbon i den jorda som legges over myrlaget. Hvordan stiller statsråden seg til det foreslåtte myrdyrkingsforbudet?
 • 5. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Tidstyver begrenser arbeidsytelsen til blant annet lærere. Før jul satte statsråden i samarbeid med parter i utdanningssektoren ned et nytt tidstyvutvalg, som det tredje i rekka etter rapportene som kom i 2009 og 2014, med bredt mandat. I den nye regjeringsplattformen står det flere punkt som berører utvalgets arbeid, og som kan beslaglegge enda mer av lærernes tid. Hvordan mener statsråden Granavolden-plattformen legger til rette for at tidstyvutvalget nå skal kunne komme med egne tiltak for å fjerne tidstyver?
 • 6. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Posten Norge har avgjort at postkassane i bygda Devik i Gloppen kommune skal flyttast om lag to kilometer bort frå husstandane. Dette gir innbyggarane vesentleg dårlegare posttenester. Meiner statsråden at Posten Norge har høve til å flytte postkassane fleire kilometer bort frå husstandane i Devik, og vil det same skje i andre grender som ligg nokre kilometer frå hovudvegen?
 • 7. Fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  I nordnorske medier har man den siste uken lest uttalelser fra samferdselsministeren angående en jernbane i nord hvor det er tydelig at statsråden ikke vil vurdere dette. Dette gjør statsråden mens man holder på med en utredning som skal legges frem i neste nasjonale transportplan. Hvordan kan statsråden ha konkludert med dette før utredningen foreligger?
 • 8. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Samtidig som Jernbanedirektoratet på oppdrag fra regjeringen utreder Nord-Norge banen, svarte statsråden følgende i et intervju med iTromsø 4. februar 2019 om hvorvidt en videre utbygging av jernbane i Nord-Norge var aktuelt: "Nei. Og det tror vel neppe det kommer som en overraskelse på folk. Jeg mener at vi istedenfor å forlenge jernbanen må koble godstrafikken videre til havs, slik at vi får færre vogntog på veiene." Hva er grunnlaget for at statsråden kan konkludere før utredningen foreligger?
 • 9. Fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Jernbanedirektoratet utreder nå muligheter for jernbane mellom Fauske og Tromsø, og resultatene av utredningen skal inn i neste rullering av NTP. Til avisa iTromsø har statsråden avvist en slik jernbane, selv om det er lenge til prosessen er ferdig. Dette har skapt sterke reaksjoner i Nord-Norge, der man daglig ser behovet for en jernbane som bl.a. kan løse utfordringer med godstrafikk. Har statsråden ført befolkningen i nord bak lyset, og konkludert?
 • 10. Fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det er sådd tvil om arealnorma og om ho kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav. Ho tek heller ikkje omsyn til at mange statstilsette har sensitive utgreiingsoppgåver, innanfor mellom anna økonomi og jus, og at dei har teieplikt i konkrete saker. Kvifor vil statsråden ikkje ta initiativ til å endre arealnorma?
 • 11. Fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall føler Porsgrunn kommune seg med rette overkjørt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vil statsråden i den videre behandling av saken sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter?
 • 12. Fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Et samlet fagmiljø er bekymret for at sykehusplanene i Oslo vil gi et dårligere sykehustilbud til pasientene. Eksperter ved traumesenteret på Ullevål sykehus sier at en oppsplitting av dagens akuttbehandlingsmiljø på Ullevål innebærer en betydelig risiko. Samtidig har overlege ved barneklinikken advart mot at oppsplitting vil føre til risikabel transport av nyfødte med komplikasjoner. Kan statsråden forsikre oss om at sykehusplanene ikke medfører risiko for liv og helse, slik fagmiljøene advarer mot?
 • 13. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  I Stavanger må de nå beordre ansatte til å ta vakter på akutten. Ansatte mener de blir pålagt for mange ekstravakter og for mye overtid. På akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus har ansatte gjennom mer enn to år varslet ledelsen om bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak. I 2018, til og med november, var det innlevert 134 avviksmeldinger. Etter et dødsfall i akuttmottaket har fylkeslegen i Hordaland anbefalt politietterforskning. Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus?
 • 14. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Når Storbritannia går ut av EU, vil EUs folketall reduseres med mer enn 12 pst. EUs BNP vil prosentvis reduseres enda mer når verdens sjette største økonomi går ut av EU. Den nylig iverksatte artikkel 19-avtalen gjennom EØS, der bl.a. kvotene for tollfri import av storfekjøtt fra EU økes kraftig, ble fremforhandlet og inngått med EU inkludert Storbritannia. Hvor mye mener regjeringa at EUs tollfrie kvoter for eksport av landbruksvarer skal reduseres når britene går ut av EU?
 • 15. Fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Regjeringa offentliggjorde 5. februar sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet hvor punkt 20 heter: "Styrket håndheving av ulovlig innleie". Det står blant annet at Arbeids- og velferdsdirektoratet vil styrke kontroller ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter for å sikre at deres leverandører følger gjeldende lover og regler. Hvordan skal regjeringen styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie?
 • 16. Fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å få andelen midlertidige ansettelser i forskning og høyere utdanning ned på nivå med arbeidslivet ellers, ut over å vente på effekten av en lov, altså statsansatteloven, som har virket i ett og et halvt år?
 • 17. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Trøndelag Forskning og Utvikling har "kniven på strupen" ifølge Forskerforum sitt fagblad 2/2019. Med 17 ansatte innfrir de ikke kravet om 20 forskerårsverk, ei heller antall publiseringspoeng pr. årsverk. Direktør Skogvold uttaler at de har jobba inn mot det regionale markedet. Hvordan tenker statsråden at krav til antall årsverk og publiseringspoeng pr. årsverk bidrar til å løfte det regionale forsknings- og utviklingsarbeidet i Trøndelag, og hva tjener regionen på en eventuell fusjon?
 • 18. Fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Da regjeringen fremmet strukturreformen for høyere utdanning, ble det understreket at reformen ikke skulle medføre nedlegging av studiesteder. Det ble videre vektlagt at institusjonene er sentrale aktører for utvikling og verdiskaping i regionene. I tildelingsbrevet for Nord universitet for 2019 konstaterer regjeringen at det er utfordrende med stor geografisk spredning, og ber styret vedta ny struktur. Hvordan vil statsråden forhindre en sentralisering av studietilbud og studiesteder?
 • 19. Fra Tellef Inge Mørland (A) til justis- og innvandringsministeren

  Arendal fengsel, avdeling Evje, er nå ferdigstilt. Et flott nytt bygg med ti lukkede plasser, i tillegg er Evje tilrettelagt for mottak av 20 innsatte til åpen soning. Dette er et spennende og påkostet prosjekt i kriminalomsorgen, spesielt tilpasset kvinner. Likevel ser det ikke ut til at hele tilbudet er klart til å åpne etter planen. Hvilket initiativ vil statsråden ta for å sørge for at åpning av hele avdeling Evje vil skje etter planen 1. april?
 • 20. Fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  I fjor vedtok Stortinget følgende på initiativ fra Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet: "Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres." I regjeringsplattformen er omtalen av den offentlige andel utelatt. Ideelle aktører har reagert kraftig på dette. Hva er årsaken til denne endringen?
 • 21. Fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  De ansatte i barnevernet gjør opprør under emneknaggen HeiErna, for økt bemanning. I 2011 var det anslått 1 500 manglende ansatte i det kommunale barnevernet. Derfor satte regjeringen i gang en opptrapping med øremerka midler til totalt 890 nye stillinger. Solberg-regjeringen har avlyst opptrappingen og levert kun 120 nye stillinger frem til 2018, med ingen nye stillinger i 2019. Har statsråden oversikt over hvor stort behovet for stillinger er nå, og mener han at bemanningen er god nok?