Spørretime

Onsdag 14. februar 2024kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Tonje Brenna
Tonje Brenna (A)
Arbeids- og inkluderingsminister
Bilde av Lubna Boby Jaffery
Lubna Boby Jaffery (A)
Kultur- og likestillingsminister
Bilde av Erling Sande
Erling Sande (Sp)
Kommunal- og distriktsminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Våren 2021 vedtok Stortinget å nedsette en kommisjon for å utarbeide et forslag til kompensasjon til arbeidsmiljøskadde pioneroljearbeidere, og i desember 2022 mottok regjeringen NOU 2022: 19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning. Siden juni i fjor er det stilt tre skriftlige spørsmål om fremdrift i saken, men statsråden svarer at det er prinsipielle spørsmål knyttet til en kompensasjon til de skadde. NOU-en belyser og gir svar på disse spørsmålene. Hvilke prinsipielle spørsmål er det da statsråden har, som ikke er besvart i NOU-en?
 • 2. Fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Samferdselsministeren tar ikkje tilstrekkeleg på alvor dei openberre uryddige forholda i Statens vegvesen, både angåande rolleblanding ved deltaking og styring av såkalla «referanse-/lobbygrupper» for prosjektet Møreaksen, og at Statens vegvesen har brote Grunnlova § 75 ved opptak av ulovleg lån med Møreaksen AS på heile 55 millionar kroner. Kan statsråden lese opp den omtalte ulovlege låneavtalen som Statens vegvesen har inngått, samt legge fram dokumentasjon på at denne er terminert?
 • 3. Fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dagens Næringsliv har den siste tiden hatt en rekke oppslag om at Økokrim kun har kapasitet til å etterforske en liten andel av varsler og anmeldelser fra Skatteetaten og andre aktører som gjelder grov økonomisk kriminalitet. Økokrim uttaler selv at de får inn mer informasjon enn de kan håndtere, og at dette er et spørsmål både om ressurser og om prioriteringer innad i politiet. Hva planlegger statsråden å gjøre for å forhindre at det i så stor grad er straffrihet for å begå alvorlig økonomisk kriminalitet i Norge i dag?
 • 4. Fra Erlend Svardal Bøe (H) til justis- og beredskapsministeren

  Fremover må det stilles større krav til beredskapsarbeidet, og det er behov for en sektorovergripende trusselvurdering som grunnlag for langsiktig planlegging og prioritering. Et av forslagene fra Totalberedskapskommisjonen er å utarbeide en fireårig langtidsplan for den sivile beredskapssektoren, etter modell fra langtidsplanen for Forsvaret. Sivil beredskap utgjør sammen med Forsvaret grunnpilarene i folks trygghet. Hvordan stiller statsråden seg til forslaget om en fireårig langtidsplan for den sivile beredskapssektoren?
 • 5. Fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren

  I 1962 gav Stortinget ein konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg med heimfall til staten og inntil 1/3 til vertskommunane etter 60 år. Denne samfunnskontrakten vart fullstendig broten av Solberg-regjeringa i 2020 – eit regjeringsvedtak som er karakterisert som både eit lovbrot og eit ran av vertskommunane. Korleis vil statsråden syte for at kraftkommunane, t.d. Ullensvang og Suldal, som har stilt sine naturressursar til disposisjon for utbygging gjennom samfunnskontraktar, får sikra sine rettar og får meir att for det?
 • 6. Fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Menigheten Samfundet har nylig vært omtalt i Vårt Land. Menigheten har skoler i Kristiansand, Søgne og Egersund. Der lærer barna at kvinnene skal underordne seg mannen, og at mannen skal elske, ære, styre, regjere og forsørge sin kvinne. Barn og unge oppfordres til å ikke stemme ved valg eller delta i politiske partier. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener undervisningen bryter med verdier som likestilling, likeverd og valgfrihet. Hva tenker statsråden om at slik undervisning gis til elever ved disse skolene?
 • 7. Fra Alfred Jens Bjørlo (V) til klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av klima- og miljøministeren
  «Mennesker har bygget ned naturen i mer enn 5 000 år. Nå er det på tide at naturen får sette rammene», skriv klima- og miljøministeren i ein kronikk på NRK Ytring 15. januar 2024. Meiner statsråden at regjeringa sitt vedtak om å tillate eit stort steinbrot på toppen av fjellet Aksla i Bremanger for å skipe ut stein til asfaltproduksjon i Tyskland, i eit særmerkt og urørt natur- og kulturlandskapsområde av nasjonal verdi og på trass av alle faglege råd, er i samsvar med lovnaden om at frå no av skal «naturen få sette rammene»?
 • 8. Fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Den 22. desember 2023 uttalte Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning til NRK at hun kommer til å anbefale Arbeiderpartiet å stemme for å fjerne karakterkravene for opptak til lærer- og sykepleierutdanningene. Er statsråden enig med representanten Selnes i at karakterkravene bør fjernes?