Spørretime

Onsdag 15. oktober 2014kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (H)
Bilde av Elisabeth Vik Aspaker
Elisabeth Vik Aspaker (H)
Bilde av Sylvi Listhaug
Sylvi Listhaug (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

  I et brev av 19. september fra Samferdselsdepartementet til arrangørene av en konferanse om byggingen av Ahusbanen varsles det at det ikke vil være aktuelt å komme med noen finansiering av banen fra regjeringens side før etter 2023. I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 som er framforhandlet mellom Oslo og Akershus og staten, er det slått fast at finansieringen av Ahusbanen skal starte i perioden fra 2018, og at hele prosjektet bygger på det. Innebærer departementets brev at regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen?
 • 3. Fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Språkpolitikk er en viktig del av kulturpolitikken. Debatten vedrørende en endring i organiseringen av språksamlingene og den digitale ordboktjenesten ved Universitetet i Oslo har illustrert at koordineringen mellom ulike departement i språksaker kan fortone seg noe uklar. Uavhengig av framtidig organisering av språksamlingene og ordboktjenesten, på hvilken måte vil statsråden og hennes departement bidra til å sikre den nasjonale funksjonen disse innehar?
 • 4. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Stortinget har gjennom vedtak 687 den 17. juni 2011 gjeve føringar for rovdyrpolitikken og forvaltninga av gaupe, jerv, ulv og bjørn i Noreg. Forliket gjev klåre føringar på at rovdyr skal takast ut i prioriterte beiteområde, noko m.a. Sogn og Fjordane er. Statens naturoppsyn i Sogn og Fjordane seier til Bergens Tidende si nettutgåve 24. september 2014 at Vestlandet må leva med rovdyr etter at både ulv og jerv har gjort stor skade på beitedyr i Sogn og Fjordane i år. Kvifor syt ikkje statsråden for at desse rovdyra vert tekne ut?
 • 5. Fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  I Norge mangler vi i dag kunnskap om naturen vår. Det anslås av SABIMA at hele 3/4 av de mest verdifulle naturområdene i Norge ikke er lokalisert. Ofte oppdages truede arter og naturtyper sent i en arealplanprosess, noe som stopper eller forsinker, frustrerer og fordyrer arbeidet for alle parter. Naturkartlegging er dermed en fornuftig investering i samferdsel, boligutbygging og næringsutvikling, og vil gi forutsigbarhet i arealplanleggingen. Hva er statsrådens plan for en helhetlig og tilgjengelig kartlegging av norsk natur?
 • 6. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart på vegne av helse- og omsorgsministeren
  Sykehuset Telemark HF har den 1. oktober 2014 utlyst leigekontrakt for ledige sjukehuslokale i Kragerø og Rjukan (på Doffin). Tinn kommune var ikkje informert på førehand, og utlysinga kom som ei overrasking. Den vedtekne Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF la vekt på at omstillingar og vidare bruk av sjukehuslokale skulle skje i eit samarbeid med kommunane. Vil statsråden be Sykehuset Telemark HF trekke tilbake utlysinga inntil føretaket har gått i reell dialog med vertskommunane?
 • 7. Fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Soningsoverføring av utanlandske domfelte til heimlandet deira er viktig for at Kriminalomsorga skal kunne bruke ressursane sine best mogleg. Kan statsråden gjera greie for kva departementetet gjer for å auke talet på soningsoverføringar?