Litteraturpris og Arktis i Reykjavik

Nordisk råd møtes for sin første temasesjon på Island 21.–23. mars 2012. Tema for sesjonen er arktis. Nordisk råds litteraturpris deles ut i forbindelse med sesjonen.

Nordens hus i Reykjavik.
Nordens hus i Reykjavik.

For å effektivisere arbeidet i Nordisk råd har man bestemt seg for å avholde en temasesjon i tillegg til den årlige sesjonen. En ekstra sesjon gir parlamentarikerne i Norden bedre muligheter til å komme med aktuelle anbefalinger til de nordiske regjeringene.

Språk i Arktis

Ved hjelp av felles nordiske initiativer innenfor blant annet språkteknologi ønsker kultur- og utdanningsutvalget å styrke den språklige kompetansen i Arktis, enten det dreier seg om grønlandsk eller samisk.
Under temasesjonen om Arktis den 23. mars kommer utvalget til å fremme et forslag om språk og utdannelse i Arktis. Utvalget vil sammen med næringsutvalget fremme et forslag som går på å styrke infrastruktur for forskning og forskernettverk i Norden.

Urfolk og naturressurser

Under temasesjonen i Alltinget 23. mars, behandles Medborger- og forbrukerutvalgets forslag om å sikre urfolks rettigheter i forbindelse med utvinning av naturressurser.
Egil Olli, presidenten for Samisk parlamentarisk råd, besøker Medborger- og forbrukerutvalgets møte 22. mars. Olli vil blant annet fortelle om forhandlingene om den nordiske samekonvensjonen. Utvalget har engasjert seg for å fremme arbeidet med konvensjonen.
 

Miljøvern og utvinning av naturressurser i Arktis

Miljø- og naturressursutvalget vil sammen med næringsutvalget diskutere et felles forslag om å be regjeringene om å arbeide for bindende avtaler om oljevern og bruk av sikker teknologi i utvinningen av naturresursene i Arktis. Utvalget vil også behandle et forslag om å hindre privatisering av naturressursene. Her er det ikke til å legge skjul på at det er uenighet mellom venstresosialistisk gruppe og de konservative. Utvalget vil også diskutere EUs forslag til revisjon av direktiv om offentlig anskaffelser. Dette temaet ble også diskutert da utvalget nylig hadde møter i Brussel med nordiske medlemmer av Europaparlamentet.

ADHD i velferdsutvalget

På velferdsutvalgets møte i Reykjavik skal medlemmene diskutere et styrket nordisk samarbeid ved diagnostisering og medisinering av barn og unge med ADHD i Norden. I utvalgsforslaget som er til behandling er det forslag om man på nordisk nivå skal utvikle mer kunnskap om langtidsvirkning av medikamentell og psykososial behandling, utvikle felles nordiske retningslinjer for diagnostisering og behandling, samt kartlegge årsakene til de store forskjellene i ADHD-medisinering i Norden. Velferdsutvalget fortsetter arbeidet med kunnskapsinnhenting om utvalgets hovedtema for 2012: "Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv".

Samarbeid med Europaparlamentet

Nordisk råds presidium vil den 22. mars drøfte det nordiske samarbeidet i EU og vil gå inn for at rådets fem utvalg på spesielle områder skal arbeide for et tettere samarbeid med Europaparlamentet. Presidiet vil også understreke at Nordisk råd – med sitt tette samarbeid med Nordens nærområder – bør ha fokus EU’s nordlige dimensjon og EU’s østlige partnerskap.


Sist oppdatert: 21.03.2012 10:30