Innovasjon, menneskehandel og kritikk av russisk anti-homolovgivning på Østersjøkonferansen

Stortingets Torgeir Trældal, Heidi Sørensen og Torfinn Opheim deltok på Den parlamentariske østersjøkonferansen i estiske Pärnu.

Delegasjonsleder Torfinn Opheim med delegasjonssekretær Bjørn Andreassen.
Delegasjonsleder Torfinn Opheim med delegasjonssekretær Bjørn Andreassen.

Hovedtema for årets konferanse var innovasjon.

– Målet med årets konferanse er å utforske effektene av innovasjon og innovativ tenkning som et middel for å øke den økonomiske veksten og konferansen i Østersjøregionen, sa lederen av Standing Commitee Laine Randjerv i sin åpningstale. Hun trakk frem muligheter innen grønn vekst og energieffektivisering, men pekte samtidig på at offentlig sektor også er et område hvor innovativ tenkning har et stort potensiale.

Menneskehandel

På vegne av André Oktay Dahl (H) og seg selv presenterte Johan Linander, Sveriges Riksdag en rapport om menneskehandel eller «vår tids slaveri». Dahl og  Linander som begge er viseformenn i sitt lands justiskomité har hatt i oppdrag å rapportere til konferansen om utviklingen på dette alvorlige kriminalitetsområdet. Rapportørenes konklusjon er nedslående, forekomsten av menneskehandel har økt til tross for mottiltak. Rapportørene kom med 10 anbefalinger i sin rapport.

– Nå er det viktig at medlemmene av Stortinget og regjeringen og tilsvarende i de andre land rundt Østersjøen, følger opp rapportens forslag. Det er viktig at det nå kommer lovforslag og andre tiltak for å sikre at disse viktige sakene som rapporten tar opp ikke glemmes bort, uttalte Johan Linander.

Nordisk kritikk av russisk anti-homolov

Russland er et av medlemslandene i Østersjøkonferansen, og nordiske politikere lot ikke sjansen gå fra seg til å kritisere sine russiske kolleger for loven som forbyr homoseksuell propaganda. Les mer på norden.org

Om Østersjøkonferansen

Formålet med det parlamentariske østersjøsamarbeidet (Baltic Sea Parliamentary Conference) er å fremme den parlamentariske dialogen i Østersjøregionen, samt påvirke regjeringene i utviklingen av østersjøsamarbeidet.

Den første parlamentariske østersjøkonferansen ble holdt i 1991 og finner sted hvert år. Til konferansen blir 11 nasjonale parlament, 11 regionale parlament og fem internasjonale organisasjoner, samt en rekke NGOer invitert.

Den permanente komiteen er konferansens faste politiske organ og består av 10 parlamentarikere: 2 fra Nordisk Råd (de nordiske lands parlament er representert gjennom Nordisk Råd), Europaparlamentet 1, Baltisk forsamling 1, Tyskland 2, Polen 1, Russland 2 og 1 fra konferansens vertsland. Parlament som ikke er representert i den permanente komité kan delta som observatør.

Komiteen møtes 4 ganger pr. år, og har som arbeidsoppgaver å forberede den årlige konferansen og følge opp den parlamentariske Østersjøkonferansens resolusjoner. En utvidet komité der samtlige deltakende parlament er med, møtes to ganger pr år.


Sist oppdatert: 27.08.2013 21:40