Spesialrepresentant for arktiske spørsmål, Ola Elvestuen, fremlegger sin rapport. Foto: OSSE PA.

Spesialrepresentant for arktiske spørsmål, Ola Elvestuen, fremlegger sin rapport. Foto: OSSE PA.

OSSE PA-delegater fra Norge på møte i Minsk

OSSEs Parlamentarikerforsamling, OSSE PA, møttes for sin årlige hovedsesjon i Minsk i Hviterussland 5.9. juli. 

Mer enn 260 parlamentarikere deltok fra 55 av de til sammen 57 medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Parlamentarikerne møttes for å diskutere under hovedtemaet «tillitsbygging og samarbeid for fred og velstand i OSSE-regionen». Blant spørsmålene som ble debattert var krisen i Ukraina, anneksjonen av Krim, og menneskerettighetssituasjonen i Øst-Europa, i tillegg til globale spørsmål som internasjonal terrorisme, klimaendringer, likestilling og migrasjon.

OSSEs parlamentarikerforsamling er inndelt i tre komiteer: politikk og sikkerhet; økonomi og miljø; og demokrati og menneskerettigheter. Hver komité utarbeider en egen rapport, som sys sammen til den endelige slutterklæringen. Den vedtatte Minsk-erklæringen blir overlevert til OSSE-landenes regjeringer under neste ministermøte.

En arbeidsgruppe om migrasjon kom med omfattende anbefalinger til OSSE-landene i Minsk. Den oppfordrer blant annet til mer solidaritet og ansvarsfordeling, og til bedre ivaretakelse av kvinner og barns behov i migrasjonspolitikken. Arbeidsgruppen mener man må arbeide for en bedre og mer harmonisert ivaretakelse av enslige mindreårige, samt et bedre system for familiegjenforening. Samtidig er det behov for en raskere asylbehandling og raskere retur av personer uten beskyttelsesbehov. OSSE-landene oppfordres til å forebygge og straffeforfølge tilfeller av menneskesmugling.

Delegasjonens representant Åse Michaelsen (FrP) holdt innlegg om cyber og arbeid mot terrorisme i Minsk og la vekt på hvordan falske nyheter kan brukes som beveggrunn for terrorister. OSSE PA vedtok å opprette en egen arbeidsgruppe om nettopp terrorisme, og hvordan man kan hindre ekstremistisk vold.

Delegasjonen pekte på den alvorlige situasjonen i Tyrkia. På norsk initiativ beklager parlamentarikerforsamlingen i Minskerklæringen at flere tyrkiske parlamentarikere har blitt fengslet og fratatt muligheten til å utøve sitt mandat som folkevalgt.

Ola Elvestuen (V) er utnevnt til spesialrepresentant i OSSE PA for arktiske spørsmål og la fram sin rapport i Minsk. Et hovedtema i rapporten er de store konsekvensene klimaendringene har, både i Arktis, men også globalt. Minsk-erklæringen inneholder blant annet oppfordring til OSSEs medlemsland om å innføre tiltak for å møte klimaendringer som forårsaker vannrelatert kriser. Erklæringen viser til at drikkevann er en begrenset ressurs som i stadig større grad vil komme under press på grunn av befolkningsvekst og klimaendringer. Det er nødvendig å samarbeide på tvers av grenser for å forvalte vannkildene og sikre at folk har sikker og økonomisk rimelig tilgang til vann.

I komiteen for demokrati og menneskerettigheter gikk man inn for å avskaffe dødsstraff. Det er kun Hviterussland og USA av OSSEs 57 medlemsland som praktiserer dødsstraff i dag, selv om også noen få andre land har lovgivning som åpner for dødsstraff. I Minskerklæringen oppfordres medlemsland som ikke allerede har gjort det, til å gå bort fra dødsstraff og eventuelt innføre et moratorium inntil gjeldende lovverk kan endres. OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR) arbeider aktivt mot dødsstraff i OSSEs medlemsland.

– Det er viktig at den norske delegasjonen deltar aktivt, sier Kari Henriksen (Ap). Våre viktigste bidrag er ofte å løfte frem menneskerettsdimensjonen i diskusjonene. Antall land som praktiserer dødsstraff går ned, men antall personer som dømmes til dødsstraff går opp. Jeg er derfor glad for vedtaket om å arbeide mot dødsstraff. Det er et kraftig signal om hva som ikke er akseptabel straff i siviliserte land. 

Se også: Minskerklæringen
OSSEs parlamentarikerforsamlings nettside


Sist oppdatert: 17.08.2017 13:48