Vedtak uke 11

I uke 11 vedtok Stortinget blant annet endringer i veitrafikkloven (opplæring) og lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Det ble også votert over forslagene som ble fremmet i behandlingen av NAV-saken i forrige uke.  

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)

Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Det er reglene om førerkortrettet opplæring, yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere som er endret. Det er også etablert hjemmel for nye forskriftsendringer.

Videre er det vedtatt enkelte endringer i bestemmelsene om øvingskjøring, blant annet en hjemmel for å kunne stille krav til ledsager og elev. Det er også vedtatt hjemmel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr. Tilsvarende endringer i loven er også gjort for yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere, så langt det passer.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Stortinget har vedtatt lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Bakgrunnen for lovforslaget fra regjeringen var Stortingets anmodningsvedtak 28. mai 2018, i forbindelse med behandlingen av et representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Den nye loven legger til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger. Overskuddet kan deretter videreføres til forbrukerne gjennom konkurranse mellom dagligvarekjedene.

Både næringsdrivende og forbrukere vil kunne ha fordeler av den nye loven. Loven inneholder en generalklausul som slår fast at det ikke skal foretas handlinger som strider mot god handelsskikk i forretningsforhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen.

God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

NAV-saken

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

En samlet komité mente det var svært alvorlig at feil fortolkning og praktisering av regelverket har rammet veldig mange mennesker. Etter at det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget har lagt frem sin utredning, vil komiteen på ny gå inn i saken og avgi en innstilling basert på den oppdaterte kunnskapen man da vil ha.

Et flertall i komiteen, medlemmene fra Ap, Sp og SV fremmet følgende forslag: «Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig.» Ved voteringen ble forslaget med 49 mot 56 stemmer ikke vedtatt.

Et forslag fremsatt av SV om å be regjeringen nedsette et panel bestående av personer med brukererfaring fra Nav til å være referansegruppe m.m., fikk støtte fra Ap, MDG og Rødt, men ble med 36 mot 69 stemmer ikke vedtatt.

Endringer i sjøloven og NIS-loven

Stortinget har vedtatt endringer i lov om sjøfarten (sjøloven) og lov om Norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven). Formålet med endringene er å åpne for bareboatregistrering og hjemle en adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4, som gjelder for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 13.03.2020 12:31