Vedtak uke 7

I uke 7 har Stortinget blant annet vedtatt å forlenge kompensasjonsordninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende samt bedt regjeringen bedre pensjonistenes økonomiske vilkår.

Illustrasjonsbilde: iStock.
Illustrasjonsbilde: iStock.

Korona-kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges

Stortinget har vedtatt å forlenge særlige tiltak innenfor permitteringsordningen, dagpengeordningen og ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

  • Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger er vedtatt å gjelde til 1. oktober 2021.
  • Retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode er vedtatt forlenget, samt å videreføre den forhøyede kompensasjonsgraden for dagpenger til og med 30. juni 2021.
  • Arbeidsledige som har brukt opp perioden med dagpenger etter 31. oktober 2020, gis en fortsatt dagpengerett.
  • Den særlige dagpengeordningen for lærlinger videreføres til og med 30. juni 2021. Det samme gjelder kompensasjonsytelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Anstendighetsløft for pensjonister

Stortinget har behandlet et representantforslag fra FrP og SV om et anstendighetsløft for pensjonister.

Tre anmodningsvedtak ble fremmet av en samlet komité, og sju anmodningsforslag ble fremmet av et varierende flertall hvor Stortinget blant annet ber regjeringen:

  • fremme lovforslag om å regulere løpende pensjoner med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst med virkning fra 2022.
  • gjeninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret 2021.
  • fremme lovforslag for å innføre pensjon fra første krone med sikt på innføring fra 1. januar 2023.
  • sikre at beløpet på kr 4 000 vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige, og legge dette på toppen av trygdeoppgjøret for 2021
  • I forbindelse med trygdeoppgjøret 2021 legge inn en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020 tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipp og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Veteraner og psykiske belastningsskader

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i forsvarsloven.

Endringene betyr at det innføres en klageadgang for veteraner i saker om psykiske belastningsskader, og videre at det innføres nye foreldelsesregler som skal gjøre det enklere for veteraner å søke erstatning i slike saker.

I tillegg ble det fremmet forslag om endringer for å regulere Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet og til andre beredskapsaktører.

Forslagene ble vedtatt.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om et vaksinasjonsprogram for voksne.

Et enstemmig storting har vedtatt å be regjeringen vurdere muligheten for å etablere en informasjonsordning til innbyggerne om når det er behov for påfyllingsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste.

Det ble også vedtatt å be regjeringen utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Fornyelsesordning for barneomsorgsattesten

Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra SV om å utvide barneomsorgsattesten.

I dag må alle som er i kontakt med mindreårige gjennom arbeid eller frivillige verv underordnet Norges idrettsforbund, vise gyldig politiattest. Ordningen kalles barneomsorgsattest og skal bidra til trygghet der barn møter voksne.

Forslaget om å be regjeringen komme tilbake med en sak om å gjeninnføre en fornyelsesordning for barneomsorgsattest, fikk støtte fra et flertall i Stortinget.

Andre saker

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker denne uken, blant annet om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann), endringer i valgloven (assistanse ved stemming) og endringer i straffegjennomføringsloven (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller).

I tillegg ble det behandlet en rekke andre representantforslag, blant annet om bedre merking av matvarer, vask og renhold i kriminalomsorgen og om klimaomstilling. Ingen av disse oppnådde flertall.


Sist oppdatert: 19.02.2021 10:58