Vil endre i reglene for fratredelsesytelser for regjeringen

I dag kan regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid automatisk få én måneds fratredelsesytelse uavkortet selv om de har annen inntekt. Reglene foreslås nå endret.

I brev til Stortinget av 19. august 2021 fra daværende statsminister Erna Solberg bes Stortinget vurdere om reglene om fratredelsesytelse bør endres slik at regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid ikke lenger kan få utbetalt én måneds fratredelsesytelse uavkortet når vedkommende har annen inntekt.

Stortingets presidentskap har behandlet saken, og viser til at formålet med fratredelsesytelsesordningen er å sikre inntekt i en begrenset periode for dem som ikke kan gå direkte over i annet inntektsgivende arbeid eller virksomhet.

Presidentskapet slutter seg til forslaget fra Solberg om at medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere ved fratreden kan tilstås hel eller delvis fratredelsesytelse i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon eller lignende over et visst nivå.

«Det innebærer at heller ikke regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid automatisk kan få utbetalt én måneds fratredelsesytelse uavkortet når vedkommende har annen inntekt», står det i innstillingen fra presidentskapet.

Les presidentskapets innstilling

Innstillingen skal behandles av Stortinget. 

Det pågår også et arbeid med å gjennomgå ordninger med fratredelsesytelse og etterlønn for stortingsrepresentanter.


Sist oppdatert: 22.10.2021 14:04