Møte i Europautvalget 30. november

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter næringsministeren og EØS- og EU-ministeren.

Næringsminister Monica Mæland vil redegjøre for norges handelspolitiske forhold til Storbritannia.

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker vil etter planen orientere om EØS rådsmøtet 15. november, pågående prosesser når det gjelder EUs personvernforordning, status for forslaget om endringer av EUs utsendingsdirektiv og den europeiske platformen for samarbeid mot svart arbeid som nå formelt tas inn i EØS avtalen.

Næringskomiteen er innkalt til å delta. Andre relevante komiteer i forbindelse med Vik Aspakers orientering informeres også om møtet.

Dagsorden for møtet.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. Ett år etter møtet offentliggjøres referatet i sin helhet.

Referater fra møtene i Europautvalget.

Les mer om Europautvalget.


Sist oppdatert: 24.11.2016 16:47