Beslutninger fra presidentskapets møte 22. april 2021

Ukeprogram for uke 26. april–1. mai 2021 

Beslutning:
Godkjennes.
 

Langtidsprogram (nr. 22)

Beslutning:
Godkjennes.
 

Anmodning om behandling av Prop 182 L (2020–2021) Endringer i klimaloven

(klimamål for 2030 og 2050) i vårsesjonen 2021 (2020/3573)

Beslutning:
Klima- og miljødepartementets henvendelse oversendes energi- og miljøkomiteen til orientering.
 

Uttalelse til innstilling for Dokument 21 (2020–2021) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner kapittel 6 (unntatt punkt 6.10), kapittel 8 og kapittel 10 (2021/502)

Beslutning

Presidentskapet gir følgende uttalelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen:

Presidentskapet viser til utkast til innstillinger for Dokument 21 (2020–2021) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 6 (Stortingets eksterne kontrollorganer), kapittel 8 (Nav-ombud) og kapittel 10 (forslag til ny sivilombudslov). Presidentskapet har følgende merknader:

Til innstilling om kapittel 6 (Stortingets eksterne organer)

Presidentskapet viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens utkast til innstilling til Dokument 21 (2020–2021) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 6 unntatt punkt 6.10.

Presidentskapet har merket seg at det foreslås at Stortingets presidentskap bes om å følge opp nødvendige lovendringer på bakgrunn av utvalgets forslag og komiteens føringer i innstillingen.

Presidentskapet viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen for tiden har forslag til ny lov for Sivilombudet (Dokument 21 (2020–2021)  kapittel 10) til behandling, og legger til grunn at Harberg-utvalgets forslag som gjelder Sivilombudet følges opp der. Harberg-utvalgets forslag til ny lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Dokument 21 (2020–2021) kapittel 11) er sendt utenriks- og forsvarskomiteen til behandling, og Stortinget vil ved behandlingen av utenriks- og forsvarskomiteens innstilling i den saken ta stilling til Harberg-utvalgets forslag som gjelder Ombudsmannsnemnda.

Når det gjelder forslag som omhandler Riksrevisjonen, vises det til at presidentskapet 14. april 2021 avga Innst. 341 S (2020-2021) om å utrede Riksrevisjonens virksomhet. I det foreslåtte mandatet bes utvalget om å forslå endringer i det gjeldende regelverket for Riksrevisjonen. I mandatet forutsettes det videre at utvalget legger til grunn og bygger videre på Stortingets behandling av forslagene fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Presidentskapet legger derfor til opp til at de forslag som nødvendiggjør endringer i riksrevisjonsloven kan følges opp som en del av denne forestående helhetlige lovrevisjonen.

Forslagene til lovendringer som gjelder Norges institusjon for menneskerettigheter og EOS-utvalget vil bli fulgt opp på egnet måte. Forslagene som gjelder Norges institusjon for menneskerettigheter vil måtte ses i sammenheng med Stortingets behandling av den nylige gjennomførte evalueringen av institusjonen (Dokument 19 (2020-2021)), som er sendt justiskomiteen til behandling.

Presidentskapet har for øvrig merket seg at kontroll- og konstitusjonskomiteen støtter Harberg-utvalgets oppfatning om at presidentskapet bør ha ansvar for gjennomgangen av lovendringer som kan eller bør få konsekvenser for Stortingets eksterne organer, og videre at det at kan være formålstjenlig med en gjennomgang av oppgaver Stortingets administrasjon kan og bør for utføre de eksterne organene. Presidentskapet slutter seg til dette. Presidentskapet vil på egnet måte legge til rette for at Stortinget kan få informasjon om de opprinnelige budsjettfremleggene til de eksterne organene for Stortinget når Stortinget skal behandle deres budsjetter.

Til innstilling om kapittel 8 (Nav-ombud)

Presidentskapet har ikke merknader til utkastet til innstilling.

Til innstilling om kapittel 10 (forslag til ny sivilombudslov)

Presidentskapet viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens utkast til innstilling til Dokument 21 (2020–2021) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 10.

Presidentskapet har merket seg at det i lovforslaget § 28 femte ledd bestemmes at Stortingets administrasjon er klareringsmyndighet for Sivilombudets ansatte, mens Stortingets presidentskap er klagemyndighet for avgjørelser truffet av Stortingets administrasjon. Dette samsvarer med den modellen som presidentskapet selv foreslo for EOS-utvalgets medlemmer og sekretariat i Innst. 252 L (2019-2020) om lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven. Presidentskapet slutter seg til at en slik bestemmelse tas inn også i sivilombudsloven.

Presidentskapet har videre merket seg at lovforslaget § 29 første ledd første punktum innebærer at «øverste ledernivå under sivilombudet» vil ansettes av ombudet selv etter innstilling fra ombudets ansettelsesråd, og ikke lenger av Stortingets presidentskap. Presidentskapet slutter seg til en slik endring.

Presidentskapet viser videre til at det i lovforslaget § 34 fremgår at Stortingets presidentskap skal fastsette godtgjørelse for setteombud antatt etter § 32 tredje ledd. Presidentskapet foreslår at det åpnes opp for delegering av denne myndigheten, og at bestemmelsen utvides med Stortingets presidentskap «… eller den det gir fullmakt».

Presidentskapet anbefaler for øvrig at komiteen før avgivelse av innstillingen får bistand fra administrasjonen til en lovteknisk gjennomgang av lovutkastet.

Et flertall i presidentskapet, Stortingets president Tone Wilhelmsen Trøen, andre visepresident Morten Wold og femte visepresident Ingjerd Schou, har merket seg at komiteen i utkastet til innstilling s. 97-98 har sluttet seg til at ombudet i utgangspunktet skal ha uinnskrenket tilgang til opplysninger fra forvaltningen.

Dette flertallet mener at regjeringsnotater og dokumenter direkte knyttet til dette skal være unntatt og ønsker følgende presisering i lovens § 20 første ledd; «Unntatt fra dette er regjeringsnotater og dokumenter knyttet til dette».


Sist oppdatert: 27.04.2021 10:32