Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for 2016

Innledning

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) i stortingsperioden 2013–2017 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Christian Tybring-Gjedde (FrP), leder

Fredric Holen Bjørdal (A)

Irene Johansen (A), nestleder*

Sylvi Graham (H)

Ove Trellevik (H)

Line Henriette Hjemdal (KrF)

*Christian Tybring-Gjedde trakk seg fra vervet som delegasjonsleder 24. januar 2017, Irene Johansen har siden fungert som leder.

Generelt

Stortinget opprettet 18. juni 2015 en fast delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP). Delegasjonen har tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (ASEM).

ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Sør-Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem i 2012. Som konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP, som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet. Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP på ASEP VIII i Roma i oktober 2014.

Deltakelsen i ASEP gir en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for observasjon av utviklingen i Asia, noe som er spesielt viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og deres økte innflytelse i globale fora. Denne regionen er en aktør av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge.

Delegasjonens arbeid i 2016

Den nyopprettede ASEP-delegasjonen innledet året med et kompetansebyggende seminar i januar, hvor både forskere og representanter fra næringslivet bidro. Følgende temaer sto på agendaen: økonomiske utviklingstrekk og norske nærlingslivsmuligheter i Asia, Kinas politiske og sikkerhetspolitiske utvikling, samt regionale maktforskyvninger og utvikling i forholdet til USA.

Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år. I 2016 ble ASEP-møtet avholdt 21.–23. april i Ulan Bator i Mongolia. Over 30 land og 150 deltakere møttes for å diskutere økt regional samhandling. Irene Johansen (delegasjonsleder), Ove Trellevik og Sylvi Graham representerte ASEP-delegasjonen. Gjennom aktiv deltakelse sørget delegasjonen for at de fikk innflytelse på utformingen av slutterklæringen. Alle deltok i paneldebatter, og Johansen var rapportør for det ene av de to panelene, «Connectivity and Effective Multilateralism». Delegasjonen valgte å fokusere på tre politiske hovedområder: bekjempelse av ulikhet og inkludering av kvinner i arbeidslivet som forutsetninger for økonomisk utvikling (Johansen), betydningen av demokrati og parlamentarikeres rolle i arbeidet med multilaterale avtaler (Graham), samt marin bærekraft, sikkerhet og stabilitet og viktigheten av trygg og fri navigasjon til havs (Trellevik). Delegasjonen hadde også bilaterale møter med Finland og Danmark, Sveits, Australia, Mongolia, Japan og Filippinene.

Som forberedelse til og oppfølging av ASEP-møtet i Mongolia har delegasjonen hatt flere møter, blant annet med eksterne parter som statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen, statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad, EU-ambassadør Helen Campbell og andre relevante fageksperter.

Delegasjonens arbeid i 2017

I 2017 vil delegasjonen delta på Utenriksdepartementets Asiaforum 15. mars, hvor også ASEM- og ASEP-samarbeidet vil bli markert. Det neste møtet i ASEP vil finne sted i Europa i løpet av første halvdel av 2018.

Oslo, den 1. februar 2017

Irene Johansen

delegasjonsleder