Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2016

Innledning

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for valgperioden 2013–2017 er:

Medlemmer

Varamedlemmer

Svein Roald Hansen (A), leder

Irene Johansen (A)

Gunnar Gundersen (H), nestleder

Fredric Holen Bjørdal (A)

Marianne Aasen (A)

Jette. F. Christensen (A)

Nikolai Astrup/Elin Rodum Agdestein (H)

Elin Rodum Agdestein/Heidi Nordby Lunde (H)

Jørund Rytman (FrP)

Ove Trellevik (H)

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Hans Andreas Limi (FrP)

Harald T. Nesvik/Tor André Johnsen (FrP)

Liv Signe Navarsete (Sp)

Sveinung Rotevatn (V)

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Delegasjonen utfører en stor del av Stortingets arbeid med Norges forhold til EFTA og EØS. Representantene er medlemmer av Stortingets europautvalg, og med et utvidet antall varemedlemmer (10 representanter fra ulike komiteer) bidrar delegasjonen med relevant informasjon fra Stortingets komiteer inn i EFTA/EØS-komiteenes arbeid, og ikke minst fra EFTA/EØS-komiteene tilbake til komiteene på Stortinget, og til Europautvalget. Delegasjonen benyttet i 2016 aktivt ulike møteplasser og muligheter for kontakt med europaparlamentarikere med hensyn til aktuelle EU- og EØS-saker.

Dette er i samsvar med målet om en aktiv politikk overfor EU som et enstemmig storting gikk inn for i Innst. S. nr. 115 (2006–2007) Om gjennomføringen av europapolitikken. Den bestreber seg på å skaffe bred informasjon om aktuelle saker og tidlig involvering, og inkluderer blant annet halvårlige redegjørelser og debatter om EU/EØS, økt involvering av de faste komiteene i EU-spørsmål, Stortingets Brussel-kontor og Stortingets studieopphold for representanter i Brussel som ble holdt for tredje gang i 2016.

Organisering av EFTA- og EØS-parlamentarikerkomiteene

Formelt deltar Stortingets delegasjon i to EFTA-parlamentarikerkomiteer:

  • «Committee of Members of Parliament of the EFTA Countries» (CMP), hvor alle fire lands parlamenter er representert (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og

  • «Committee of Members of Parliament of the EFTA States» (MPS), hvor de tre EFTA/EØS-statenes parlamenter deltar.

I praksis møter CMP og MPS som én komité (EFTA-parlamentarikerkomiteen), hvor Sveits opererer som observatør i EØS-spørsmål.

EFTA-parlamentarikerkomiteens oppgave er å drøfte EFTA-samarbeidets og EØS-avtalens utvikling samt et vidt spekter av aktuelle europa- og handelspolitiske saker. Utviklingen i de fire EFTA-landene er også viktig i de interne møtene. Komiteen virker som et konsultativt organ overfor EFTAs ministerråd. De halvårlige møtene med EFTAs ministre (fra Norge næringsministeren) utgjør derfor en viktig del av komiteens arbeid. Her diskuteres EFTAs frihandelsforhandlinger, og parlamentarikerkomiteen gir sine innspill på strategi og innhold. Komiteen møter også EØS/EFTA-ministrene (fra Norge EU/EØS-ministeren) i forbindelse med EØS-rådet hver høst. Dette styrker den parlamentariske og politiske dialogen i EØS. Videre avholdes årlige møter med EFTAs rådgivende komité for arbeidslivets parter og EFTAs komité for lokalpolitikere.

I tillegg til de faste møtene har EFTA-parlamentarikerkomiteen siden 2006 besøkt land av relevans i frihandelssammenheng, såkalt tredjelandsbesøk. Fra norsk side deltar delegasjonsleder og nestleder.

Stortingets delegasjon deltar også i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen («EEA Joint Parliamentary Committee») sammen med Europaparlamentet. Den skal bidra til bedre forståelse mellom Europaparlamentet og EØS/EFTA-statenes parlamenter på de områder som omfattes av EØS-avtalen. Komiteen møtes halvårlig og uttaler seg om aktuell politikkutvikling i resolusjoner som oversendes EØS-rådet. De senere årene har komiteen på norsk initiativ også i større grad vektlagt møter med saksordførere i Europaparlamentet som kan presentere utviklingen av nye EØS-relevante lovforslag.

Delegasjonens virksomhet i 2016

Et gjennomgående tema for komiteene i 2016 var, som året før, utviklingen i internasjonal handelspolitikk og dens betydning for EFTA og EØS. Forhandlingene mellom EU og USA (TTIP), signering av avtalen mellom USA og 11 partnere i Stillehavet (TPP), en mer geopolitisk tilnærming til handelspolitikken og EUs svar på dette i sin handelsstrategi fortsatte å stå sentralt. Hvordan dette vil påvirke EFTA og EØS-samarbeidet, dominerte parlamentarikernes møter med ministre, sjefsforhandlere og kolleger i Europaparlamentet.

Dette var også tema da EFTA-parlamentarikerkomiteen i februar avholdt møter med EUs handelskommissær, Cecilia Malmström, og Europaparlamentets saksordførere for EUs handelsavtale med Canada (CETA) og de plurilaterale forhandlingene om handel med tjenester (TiSA). Et tredjelandsbesøk til Filippinene og Vietnam i oktober var i tillegg med på å prege det handelspolitiske programmet til komiteen, med fokus på den regionale utviklingen i Sørøst Asia og EFTAs avtale og pågående prosesser med disse to ASEAN-landene.

Et annet sentralt tema i 2016 var folkeavstemningen i Storbritannia i juni om å forlate EU (brexit). Selv om forhandlingene med EU om en exit-avtale først vil starte i 2017, var det viktig for EFTA-parlamentarikerkomiteen allerede i 2016 å se på betydningen av dette for EØS og de respektive EFTA-landene. Komiteen holdt et seminar om dette i Brussel i november og diskuterte brexit med kolleger i Europaparlamentet i desember.

I den felles EØS-parlamentarikerkomiteen fortsatte delegasjonen å vektlegge energi og klima, som har gått som en rød tråd gjennom komiteens arbeid i flere år. Komiteen møtte Europaparlamentets saksordførere for EUs nye forslag om en felles oppfyllelse av EUs forpliktelser under den globale klimaavtalen (Paris). Møtet var viktig siden Norge, når EU har gjort sitt endelige vedtak, vil starte forhandlinger med EU om felles EU/norsk og mulig islandsk oppfyllelse av disse forpliktelsene.

Den norske delegasjonen fortsatte i 2016 også å legge vekt på tettere kontakt med kolleger i Europaparlamentet. Den holdt flere bilaterale møter med sentrale europaparlamentarikere i Strasbourg, inkludert saksordfører for forslaget til revidering av utstasjoneringsdirektivet og saksordfører for nye yttergrenseregler i Schengen og EUs avtale med Canada (CETA).

Delegasjonens virksomhet i 2017

Handelspolitikk vil fortsatt dominere komiteenes arbeid i 2017. Et nytt møte er planlagt med EUs handelskommissær og sentrale medlemmer av Europaparlamentet i mars. Komiteen planlegger et tredjelandsbesøk til Canada og Mexico i mai for å diskutere modernisering av eksisterende EFTA-handelsavtaler. Betydningen av brexit for EFTA-landene og av USAs president Trumps handelspolitikk for WTO og EFTA vil også prege komiteens møte med EFTAs ministre på Svalbard i juni og i Genève i november.

Brexit og betydningen for det handelspolitiske forholdet til Storbritannia og for europeisk integrasjon vil for fullt prege delegasjonens og EØS/EFTA-komiteens arbeid i 2017.

Innenfor EØS vil delegasjonen prioritere temaer som står høyt på dagsordenen i EU, jf. Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017. Delegasjonen vil fortsette å følge nye forslag innenfor Schengen- og Dublin-samarbeidet sett i lys av den fortsatt akutte migrasjonssituasjonen i Europa, selv om dette ikke strengt tatt er omfattet av EØS-avtalen.

For første gang vil delegasjonen besøke et viktig mottakerland for EØS-midlene for å se nærmere på hvordan disse prosjektene fungerer på bakken. Delegasjonen reiser til Romania i overgangen februar–mars.

Alle disse temaene vil komme igjen i Europautvalget, noe som understreker den tette forbindelsen mellom det Stortingets delegasjon til EFTA og EØS gjør ute (i Brussel, i Genève, i EFTA-landene og i tredjeland), og det som diskuteres hjemme.

Oslo, den 31. januar 2017

Svein Roald Hansen

delegasjonsleder