Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2016

Innledning

Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for valgperioden 2013–2017 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Åse Michaelsen/Bård Hoksrud* (FrP), nestleder

Tor André Johnsen/Åse Michaelsen (FrP)

Trond Helleland (H)

Mudassar Kapur (H)

Torstein Tvedt Solberg (A)

Kjell-Idar Juvik (A)

Kari Henriksen (A)

Tone Merete Sønsterud (A)

Ola Elvestuen (V)

Torill Eidsheim (H)

* Bård Hoksrud erstattet Tor André Johnsen i oktober 2015, han gikk da inn som nestleder.

Representantenes komitétilknytning i OSSE PA er som følger:

Komité

Medlemmer

Første komité (politikk og sikkerhet)

Trond Helleland og Bård Hoksrud

Andre komité (økonomi, vitenskap, tekonologi og miljø)

Ola Elvestuen og Torstein Tvedt Solberg

Tredje komité (demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål)

Geir Jørgen Bekkevold og Kari Henriksen

Generelt

OSSEs parlamentariske forsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd. Formålet er å bidra til interparlamentarisk dialog og samarbeid, fremme utviklingen av demokrati, bidra til konfliktforebygging og konfliktløsning, drøfte politiske tema av betydning for organisasjonen, og etterse gjennomføringen av OSSEs vedtak. Den omfatter ca. 320 medlemmer fra 57 parlamenter. OSSE PA har også 11 samarbeidspartnerland. Forsamlingen spiller en sentral rolle i forbindelse med valgobservasjoner, hvor den samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

Det er etablert tre faste komiteer i forsamlingen: for politiske og sikkerhetsmessige spørsmål, for økonomi, vitenskap, teknologi og miljøvern, og for demokrati, menneskerettigheter og humanitære saker. OSSE PAs viktigste møte er hovedsesjonen, som finner sted årlig tidlig i juli. Hovedsesjonen munner ut i en erklæring med resolusjoner. I tillegg gjennomføres det et årlig vintermøte i Wien og et årlig høstmøte i et av medlemslandene. De nordisk-baltiske landene har koordineringsmøter i forkant av vintermøtene og hovedsesjonene.

Hovedsaker i 2016

Migrasjonsproblematikk og flyktningkrisen, samt krisen i Ukraina med Russlands folkerettsstridige annektering av Krim, dominerte arbeidet både i komiteene og plenum i 2016. Under hovedsesjonen i Tbilisi, Georgia, ble forsamlingens 25-årsjubileum markert, og OSSE PAs unike rolle som tillitsbygger og som et forum for åpen og direkte dialog ble understreket.

Migrasjon

Flyktning- og migrasjonskrisen i Europa preget arbeidet i OSSE PA i 2016. Det har vært bred enighet om at denne saken måtte stå øverst på agendaen for forsamlingen. I debatten har det vært fokus på ansvarsfordeling, de bakenforliggende årsakene til krisen, farene ved en fragmentert tilnærming, styrkene og svakhetene ved EUs håndtering, statusen for Dublinforordningen, implementeringen av kvoter, finansiering til opprinnelses- og ankomstland, integrering, opinionens holdning til krisen, viktigheten av tett kontakt med OSSEs middelhavspartnere, kriminalitet og menneskesmugling, samt menneskerettighetene for migranter og flyktninger.

Det ble uttrykt bekymring for at frykt og uro over den regionale sikkerhetssituasjonen som følge av migrasjonsstrømmen skulle få for mye oppmerksomhet, på bekostning av demokratiske verdier og respekten for menneskerettigheter. Landene i OSSE-regionen hadde et ansvar for å fremme sikkerhet og respekt for menneskerettighetene både i migrantenes og flyktningenes hjemland, men også langs migrasjonsruten. Som vertskap måtte man dessuten arbeide mot og forebygge alle former for radikalisering blant dem som var kommet til Europa. Mange av forsamlingens medlemmer oppfordret til ansvarsfordeling og felles innsats for et anstendig mottaksapparat og human behandling av flyktningene.

Under hovedsesjonen i Tbilisi lyktes det Stortingets delegasjon, ved delegasjonsleder Bekkevold, å endre ordlyden i slutterklæringen fra «byrdedeling» til «ansvarsfordeling». Dette hadde han også tatt til orde for som medlem i ad hoc-komiteen for migrasjon, som ble opprettet vinteren 2016. Ad hoc-komiteen hadde lagt seg tett opp til prioriteringene for OSSEs arbeidsgruppe om temaet for å komplementere arbeidet som ble gjort fra myndighetssiden. Ad hoc-komiteen fokuserer derfor på beskyttelse, forebygging av kriminalitet, ansvarlig grensehåndtering, vellykket integrasjon, solidaritet og partnerskap.

Russland

Partene i Ukraina-krisen og deres manglende evne til å føre en konstruktiv dialog innenfor det parlamentariske samarbeidet var tydelig gjennom hele 2016. Under vintermøtet fremførte formannen i den russiske statsdumaen, Sergei Narysjkin, krass kritikk av NATO og advarte om at en mislykket Minsk-prosess ville bety at OSSE hadde feilet. Den ukrainske delegasjonen kom med sterk kritikk av Russland og landets fremferd i Ukraina. Krigshandlingene i Øst-Ukraina og menneskerettighetsbrudd på Krim ble tema for resolusjoner som inngikk i slutterklæringen fra hovedsesjonen. Der ble Russland oppfordret direkte til å respektere prinsippene i Helsinki-erklæringen og avstå fra aggressive handlinger.

OSSE PAs president Ilkka Kanerva uttrykte frykt for at muligheten for dialog var truet av sanksjonsregimet som bidro til at russiske delegater ikke kunne delta i alle møter. Med bakgrunn i den russiske delegasjonens fravær under hovedsesjonen i Helsingfors året før, ble det under hovedsesjonen vedtatt en resolusjon for å sikre OSSE PA-delegaters adgang til å delta i OSSE-møter og aktiviteter.

Nordområdene og klimaendringer

Som OSSE PAs spesialrepresentant for arktiske spørsmål orienterte Ola Elvestuen på hovedsesjonen om klimaendringer og utfordringer i Arktis. Han fokuserte særlig på klima og urfolk, og advarte om at klimaendringene gir ekstra store utslag i nordområdene, der de representerte både en miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessig utfordring, ikke minst for urfolk og andre innbyggere i Arktis. Han minnet om at bærekraft og naturmangfold måtte legges til grunn for den økonomiske utviklingen i områdene. I forbindelse med at Arktisk råd fylte 25 år, viste Elvestuen til at rådet var det eneste sirkumpolare samarbeidsorganet på myndighetsnivå, og at urfolk deltok her som faste representanter. Rådet hadde

vært en suksess og hadde bidratt til å sikre fred og stabilitet i Arktis.

Klimaendringer var også tema i slutterklæringen fra Tbilisi, der det ble vist til Paris-avtalen og et felles ansvar for å nå målene om reduksjon i klimagassutslippene.

Valgobservasjon

Delegasjonens medlemmer har deltatt svært aktivt på valgobservasjoner i 2016, i Russland, Moldova og USA. Delegasjonsleder Bekkevold ledet OSSE PAs delegasjon til presidentvalget i Moldova.

Delegasjonens arbeid i 2017

I 2017 vil OSSE PAs spesialrepresentant for arktiske spørsmål fortsette arbeidet med å øke oppmerksomhet og kunnskap om viktige utfordringer i nordområdene. Migrasjon vil fortsatt være et hovedtema for forsamlingen i 2017. Delegasjonen ønsker å arbeide aktivt med dette temaet, og delegasjonsleder Bekkevold viderefører sin deltakelse i forsamlingens ad hoc-komité. Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et viktig bidrag til OSSEs målsettinger om demokratiutvikling og støtte til menneskerettigheter. Delegasjonen vil derfor fortsette å delta aktivt i valgobservasjoner.