Innhold

Dokument 13 (2016-2017)

Under følger årsrapportene for Stortingets delegasjoner til følgende interparlamentariske komiteer og organisasjoner:

  • Asia-Europa parlamentarisk partnerskap (ASEP)

  • EFTA- og EØS-parlamentarikerkomiteene

  • Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)

  • Den interparlamentariske union (IPU)

  • NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA)

  • OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

Årsrapportene gir et bilde av de forskjellige parlamentarikerforaenes karakteristika og arbeidsmåter. Organisasjonene har forskjellig tematisk fokus og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de er del av. Noen av forsamlingene vedtar resolusjoner gjennom hele året, mens andre gjør sine vedtak på en årlig sesjon. Noen har tett kontakt med regjeringssidens del av organisasjonen, mens andre har mer indirekte tilknytning. Selv om parlamentarikerforsamlingene er ulike i karakter, har de også mange fellestrekk.

Menneskerettigheter og demokratiutvikling står sentralt i flere av parlamentarikerforsamlingene. I PACE er dette den overordnede tematikken, mens det også i arbeidet i OSSE PA og IPU er temaer i kjernen av organisasjonenes virke. I 2016 var kvinners deltakelse i samfunnslivet aktuelt både i PACE, OSSE PA og IPU. Men også i ASEP, hvor menneskerettighetsfeltet ikke er like fremtredende, var dette et tema. Sikkerhetspolitikk er en fellesnevner for NATO PA, OSSE PA og ASEP, og handelspolitikk er fellesnevner for EØS-EFTA og ASEP.

Årsrapportene som følger, gir et bilde av den tematiske bredden i Stortingets internasjonale virksomhet, men viser også at det var noen sentrale temaer som preget arbeidet i de fleste av de internasjonale parlamentarikerforaene i året som gikk. Av disse kan migrasjons og flyktningkrisen, krigen i Syria, terrorisme, konflikten mellom Russland og Ukraina, og utviklingen i Tyrkia nevnes.

Migrasjon og flyktningkrisen

Flyktningkrisen har de siste årene preget arbeidet i PACE sterkt. Men fra i stor grad å ha debattert tematikken gjennom hastesaker, ble det siste året preget av debatter om problemstillinger som hadde vært gjenstand for ordinær behandling og grundig utredning før resolusjonsforslagene kom på bordet. På alle årets fire delsesjoner ble det vedtatt resolusjoner om migrasjon, blant annet om migrasjon og organisert kriminalitet, Europas respons på den syriske flyktningkrisen og behandlingen av enslige mindreårige migranter. Også i OSSE PA var migrasjon det viktigste temaet gjennom året. Hovedsesjonen i Tbilisi var dedikert til migrasjonsproblematikk, og en slutterklæring som tok til orde for at alle medlemslandene måtte ta sin del av ansvaret for flyktningene, og at alle medlemslandene hadde et ansvar for å fremme sikkerhet og respekt for menneskerettighetene både i opprinnelseslandene og langs migrasjonsrutene, ble vedtatt. I NATO PA ble problematikken belyst gjennom en resolusjon som tok til orde for mer støtte til landene rundt Syria, som huset flest flyktninger. NATO PA uttrykte i tillegg støtte til FNs arbeid for å få en politisk løsning på krigen i Syria. I IPU ble flyktningkrisen belyst gjennom en hastedebatt om Syria og Aleppo.

Terrorisme

Terrorisme og kampen mot terror er et tema som i lang tid har stått høyt på dagsordenen i mange av parlamentarikerforsamlingene. I PACE ble temaet i 2016 aktualisert av de mange terrorangrepene i Europa i løpet av året. Det ble rettet søkelys mot hvordan man kunne bekjempe terror samtidig som man ivaretok borgernes friheter. Terrorisme har vært aktuelt på agendaen også i OSSE PA, NATO PA og IPU. I IPU ble det under vårsesjonen vedtatt en resolusjon om globalt samarbeid mot terrorisme.

Russland–Ukraina

Konflikten mellom Russland og Ukraina har også satt sitt preg på arbeidet i flere av parlamentarikerforsamlingene siden Russlands annektering av Krim og konflikten i Øst-Ukraina brøt ut. PACE vedtok i 2014 en resolusjon hvor Russland ble fratatt stemmeretten på bakgrunn av annekteringen av Krim. Siden har Russland valgt ikke å delta i parlamentarikerforsamlingens arbeid. Landet har imidlertid fortsatt å delta i Europarådets øvrige aktiviteter. Det at Russland ikke har deltatt, har avstedkommet mye debatt i forsamlingen. På den ene siden har mange representanter, spesielt understøttet av Ukraina, tatt til orde for ikke å gi etter for russisk press, mens det fra andre i forsamlingen har vært tatt til orde for dialog med Russland. I OSSE PA resulterte sanksjonene mot Russland i at enkelte av den russiske delegasjonens medlemmer ikke fikk delta på hovedsesjonen i 2015. Til hovedsesjonen i 2016 ble det derfor arbeidet aktivt for å få vedtatt en resolusjon som tok til orde for at sanksjoner ikke måtte hindre parlamentarikere i å delta i internasjonale fora. Den russiske delegasjonen deltok aktivt i løpet av året, og under vintermøtet tilspisset debatten seg da den daværende dumaformannen gikk hardt ut mot EU og NATO. Den ukrainske delegasjonen tok sterkt til motmæle. Også i IPU spisset debatten seg til da Russland inviterte forsamlingen til å gjennomføre høstmøtet i 2017 i St. Petersburg. Den ukrainske delegasjonen protesterte og fremtvang en votering over spørsmålet om flytting av høstsesjonen fra Genève til St. Petersburg. Forsamlingen vedtok imidlertid å gjennomføre høstsesjonen i Russland. NATO PA oppfordret i 2016 til å opprettholde sanksjonsregimet, yte mer støtte til Ukraina og gjøre en politisk innsats for å senke spenningsnivået.

Tyrkia

Den negative utviklingen i Tyrkia med stadige terrorangrep, innstramming av friheter og et mislykket statskupp med store konsekvenser både politisk og for svært mange tyrkiske borgere sto flere ganger på agendaen i PACE i løpet av 2016 og ble også et viktig tema under NATO PAs hovedsesjon i Istanbul. Tyrkia er et viktig medlemsland i mange av parlamentarikerforsamlingene, og utviklingen i landet kan komme til å prege arbeidet i flere av parlamentarikerforsamlingene også i året som kommer.

Handelspolitikk og klima

For EFTA-EØS-delegasjonen var det naturlig nok handelspolitikken som sto i fokus også i året som gikk. Storbritannias beslutning om å gå ut av EU etter folkeavstemningen i juni ble et viktig tema for delegasjonen i 2016 og vil prege arbeidet også i 2017. Også for ASEP-delegasjonen var handelspolitikken sentral. For EØS-parlamentarikerkomiteen var oppfølgingen av den globale klimaavtalen (Paris) et viktig arbeidsområde. I OSSE PA ble klimautfordringene aktualisert gjennom delegasjonens arbeid for å sette nordområdene på agendaen.