Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for 2016

Innledning

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for valgperioden 2013–2017 består av følgende representanter:

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Kenneth Svendsen (FrP), leder

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Bjørn Lødemel (H), nestleder

Sigurd Hille (H)

Anette Trettebergstuen (A)

Hege Haukeland Liadal (A)

Gunvor Eldegard (A)

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Følgende representanter hadde verv i IPU i 2016:

  • Gunvor Eldegard, medlem av arbeidsutvalget (eksekutivkomiteen)

  • Anette Trettebergstuen, medlem av FN-komiteens byrå

Generelt

IPU ble etablert i 1889 og er en verdensomspennende parlamentarikerforsamling med medlemmer fra 171 land. Forsamlingen arbeider for å fremme fred, samarbeid og utvikling av representativt demokrati. Tiltak for økt kvinnelig deltakelse i parlamenter og i politikken generelt har høy prioritet. IPUs arbeidsmåter er erfaringsutveksling og informasjonsspredning mellom parlamentene, tematiske programmer iverksatt av IPUs sekretariat og tilrettelegging for parlamentarisk engasjement i viktige internasjonale spørsmål.

I IPU er det etablert fire faste komiteer for henholdsvis fred og internasjonal sikkerhet, for bærekraftig utvikling, finansiering og handel, for menneskerettigheter og demokrati, og for FN-spørsmål. I tillegg finnes det særskilte fora for kvinnelige parlamentarikere og unge parlamentarikere, en komité for Midtøsten-spørsmål og en komité for parlamentarikeres menneskerettigheter som følger opp sakene til fengslede parlamentarikere.

Det finner sted to årlige sesjoner, én om høsten og én om våren. Sesjonene har et hovedtema, og i tillegg til dette blir det diskutert et såkalt hastetema (emergency item).

Vårsesjonen 2016, 134. forsamling i Lusaka, Zambia

Tema for sesjonens generaldebatt var foryngelse av demokratiet. Nesten halvparten av jordens befolkning var under 30 år, mens under to prosent av verdens parlamentarikere tilhørte denne aldersgruppen. Anette Trettebergstuen holdt Norges innlegg, hvor hun understreket viktigheten av å integrere ungdommen i det daglige politiske arbeidet.

Til hastetema forelå det fire forslag: om parlamentenes rolle i anerkjennelsen av en selvstendig palestinsk stat (Marokko); menneskehandel: en terrorhandling, grovt brudd på menneskerettighetene og en trussel mot regional og internasjonal fred og sikkerhet (Sudan); parlamentarisk makt i demokratier og viktigheten av kontrollfunksjonen (Venezuela); og til slutt – gi identitet til de 230 millioner papirløse barna: en av de største utfordringene i det 21. århundres humanitære krise (Frankrike og Uruguay). Dette siste temaet ble valgt og debattert i forsamlingen. Det ble vedtatt en resolusjon hvor alle lands myndigheter ble oppfordret til å legge bedre til rette for registrering av fødsler.

Komiteen for fred og internasjonal sikkerhet hadde utarbeidet en resolusjon om globalt samarbeid mot terrorisme. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, men India hadde reservasjoner.

Komiteen for bærekraftig utvikling, finansiering og handel hadde utarbeidet en resolusjon om beskyttelse av den menneskelige kulturarv. Den ble enstemmig vedtatt i plenum.

Norges medlem i eksekutivkomiteen, Gunvor Eldegard, ble valgt til leder for komiteens likestillingsgruppe, et underutvalg med ansvar for å følge opp likestillingsarbeidet i organisasjonen.

Høstsesjonen 2016, 135. forsamling i Genève

Tema for generaldebatten var parlamenters rolle for å forhindre at menneskerettighetsbrudd kunne gi opphav til konflikter og krig.

Krigen og den prekære humanitære situasjonen i Syria og særlig i Aleppo var tema for hastedebatten etter forslag fra Tyskland og Mexico. Syrias delegasjon ønsket en annen vinkling og protesterte kraftig. Det ble vedtatt en resolusjon, men Syria reserverte seg mot teksten i sin helhet. Cuba hadde reservasjoner til en rekke av paragrafene.

Komiteen for demokrati og menneskerettigheter la frem sin resolusjon om kvinners rett til å delta fullt ut i politiske prosesser. Denne ble enstemmig vedtatt i plenum.

Russland hadde tilbudt seg å arrangere IPUs høstsesjon 2017 i St. Petersburg. Dette protesterte Ukraina imot, og tvang frem en avstemning hvor det med stort flertall ble bekreftet at høstsesjonen 2017 skulle finne sted i St. Petersburg 14.–18. oktober.

Planer for delegasjonens arbeid i 2017

Delegasjonen vil delta på en høring om hav arrangert av FN og IPU. Høringen finner sted i FN i New York i februar og vil gi parlamentariske innspill til FNs havkonferanse i juni 2017. Ettersom IPU og FN inngikk en samarbeidsavtale i 2016, vil det også bli et studiebesøk til Norges FN-delegasjon i forbindelse med høringen. IPUs vårsesjon 2017 finner sted i Dhaka, Bangladesh. Høstsesjonen vil finne sted i St. Petersburg 14.–18. oktober.

Oslo, den 31. januar 2017

Kenneth Svendsen

delegasjonsleder