Innhold

Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2018

Innledning

Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling i 2018 besto av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Siv Mossleth (Sp), leder

Knut Arild Hareide (KrF)

Bård Hoksrud/Sivert Bjørnstad* (FrP), nestleder

Sivert Bjørnstad/ Hans Andreas Limi (FrP)

Åsmund Aukrust (A)

Nicholas Wilkinson (SV)

Torill Eidsheim (H)

Elin Rodum Agdestein (H)

Kari Henriksen (A)

Ingrid Heggø (A)

Ola Elvestuen/Abid Q. Raja* (V)

Mari Holm Lønseth (H)

*Abid Q. Raja erstattet Ola Elvestuen 13. februar 2018 som følge av at sistnevnte ble medlem av regjeringen. Sivert Bjørnstad erstattet Bård Hoksrud som nestleder 25. september 2018 som følge av at sistnevnte ble medlem av regjeringen. Hans Andreas Limi erstattet samtidig Sivert Bjørnstad som varamedlem.

Representantenes komitétilknytning i OSSE PA er som følger:

Komité

Medlemmer

Første komité (politikk og sikkerhet)

Sivert Bjørnstad og Abid Q. Raja

Andre komité (økonomi, vitenskap, teknologi og miljø)

Åsmund Aukrust og Torill Eidsheim

Tredje komité (demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål)

Siv Mossleth og Kari Henriksen

OSSEs parlamentariske forsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd. Formålet er å bidra til interparlamentarisk dialog og samarbeid, fremme utviklingen av demokrati, bidra til konfliktforebygging og konfliktløsning, drøfte politiske tema av betydning for organisasjonen og etterse gjennomføringen av OSSEs vedtak. Den omfatter ca. 320 medlemmer fra 56 parlamenter. Vatikanstaten kan i tillegg delta på forsamlingens sesjoner. OSSE PA har også 11 samarbeidspartnerland. Forsamlingen spiller en sentral rolle i forbindelse med valgobservasjoner, hvor den samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

Det er etablert tre faste komiteer i forsamlingen: for politiske og sikkerhetsmessige spørsmål, for økonomi, vitenskap, teknologi og miljø og for demokrati, menneskerettigheter og humanitære saker. OSSE PAs viktigste møte er hovedsesjonen, som finner sted tidlig i juli hvert år. Hovedsesjonen munner ut i en erklæring med resolusjoner. I tillegg gjennomføres det et årlig vintermøte i Wien, OSSEs hovedsete, og et årlig høstmøte i et av medlemslandene. De nordisk-baltiske landene har koordineringsmøter forut for og under hovedsesjonen. Den norske delegasjonen avholdt et slikt koordineringsmøte i Oslo i januar 2018.

Hovedsaker i 2018

Dialog og tillitsbyggende tiltak, kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet, migrasjonsproblematikk og menneskerettighetsbrudd samt klimaendringer og ratifisering av Paris-avtalen dominerte arbeidet både i komiteene og i plenum i 2018. Forsamlingen fremstod som svært delt i flere spørsmål, ofte etter den gamle skillelinjen «øst og vest for Wien». Det har vært et sterkt fokus på å gjøre forsamlingen mer synlig og relevant, både i internasjonal kontekst og overfor deltakerlandene. Slutterklæringen fra hovedsesjonen i Berlin speiler dette. Delegasjonsmedlem Kari Henriksen ble under hovedsesjonen valgt til visepresident i forsamlingen for en periode på tre år (2018–2021).

Dialog og tillitsbyggende tiltak

Den geopolitiske og sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa fortsatte å prege arbeidet i OSSE PA i 2018. Det ble uttrykt bekymring for at den fastlåste situasjonen på regjeringssiden i OSSE også skulle hemme samarbeidet i parlamentarikerforsamlingen. Et sterkere multilateralt samarbeid ble identifisert som den viktigste kraften for å motvirke sikkerhetsutfordringer som terrorisme, cybertrusler og frosne konflikter. Forsamlingens viktige rolle som et forum for dialog, særlig når det gjelder frosne konflikter, ble stadig understreket. Det samme ble behovet for å opprettholde de felles prinsippene og erklæringene som OSSE-landene har forpliktet seg til. I den sammenheng hadde forsamlingen en viktig rolle når det gjelder å bygge broer og skape tillit både mellom deltakerstatene, deres parlamenter og deres sivilsamfunn, særlig i sikkerhetspolitiske spørsmål og i konfliktsituasjoner.

Terrorisme, organisert kriminalitet og korrupsjon

OSSE PA har gjennom flere år fokusert på kampen mot korrupsjon og organisert kriminalitet, særlig trafficking og hvitvasking. Et tilleggsaspekt i denne diskusjonen i 2018 var terrorfinansiering og hvordan transparens, godt styresett og riktig bruk av teknologi kan bidra til å hindre pengestrømmen til ulike terrorgrupper. Ad hoc-komiteen for anti-terror arbeidet særlig med rehabilitering og reintegrering av ekstremister og hjemvendte fremmedkrigere og hvordan Europa skal håndtere dette spørsmålet når IS er bekjempet. Balansegangen mellom respekt for fundamentale rettigheter og terrorbekjempelse har vært et viktig tema. Delegasjonsmedlem Abid Q. Raja er medlem av ad hoc-komiteen.

Klimaendringer, migrasjon og menneskerettigheter

Berlin-erklæringen inneholder en klar oppfordring til OSSEs deltakerland om å ratifisere og oppfylle Paris-avtalen. I forlengelsen av dette har man diskutert energisikkerhet og økende press på naturressurser på grunn av befolkningsvekst og klimaendringer, og hvordan man kan forebygge tiltagende miljømotivert migrasjon og fraflytting. I en mer overordnet debatt om migrasjon har man også vurdert rettighetssituasjonen for internt fordrevne, så vel som for mindreårige enslige migranter. Deltakerlandene ble i Berlin oppfordret på det sterkeste til å slå ring om menneskerettighetene og om OSSEs demokratiske standarder. Det ble slått fast at fri, uavhengig og mangfoldig presse måtte anses som helt nødvendig for å motvirke propaganda, desinformasjon og falske nyheter. Delegasjonen diskuterte også disse spørsmålene direkte med OSSEs representant for pressefrihet, Harlem Désir, under et møte i Oslo i april.

Valgobservasjon

Delegasjonens medlemmer har deltatt ved valgobservasjoner i Russland, Aserbajdsjan, Tyrkia og USA i 2018. Delegasjonen møtte direktøren for OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR), Ingibjörg Solrun Gisladottir, da hun besøkte Stortinget i april. ODIHR koordinerer valgobservasjonsoppdragene i OSSE-området.

Delegasjonens arbeid i 2019

Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et viktig bidrag til OSSEs målsettinger om demokratiutvikling og støtte til menneskerettigheter. Delegasjonen vil derfor delta aktivt i valgobservasjoner i 2019. Delegasjonen vil også opprettholde fokus på saker som tradisjonelt har vært av betydning for Norge, som for eksempel demokratiutvikling og menneskerettigheter, og bruke sesjonene bevisst for å fremme norske prioriteringer.