Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 2 (2014–2015)
  • Dato: 15.10.2014
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

I henvendelse fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe datert 13. oktober 2014 anmodes det om at Bård Vegar Solhjell erstatter Karin Andersen som medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Under henvisning til § 11 andre ledd i Stortingets forretningsorden har valgkomiteen i dag gjort følgende endring i de faste komiteers sammensetning:

Bård Vegar Solhjell er innvalgt som medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen til erstatning for Karin Andersen, som trer ut av komiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 15. oktober 2014

Olemic Thommessen

leder