Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Til Stortinget

Som følge av at Trine Skei Grande og Ola Elvestuen er blitt medlemmer av regjeringen, har Venstres stortingsgruppe i brev av 19. januar 2018 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Terje Breivik overføres fra finanskomiteen og familie- og kulturkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Abid Q. Raja innvelges i finanskomiteen.

Guri Melby innvelges i utdannings- og forskningskomiteen.

Ketil Kjenseth overføres fra kommunal- og forvaltningskomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Grunde Almeland innvelges i familie- og kulturkomiteen.

Valgkomiteen viser til behandlingen av Innst. 107 S (2017–2018) der medlemstallet i arbeids- og sosialkomiteen ble endret fra 11 til 12 og i kommunal- og forvaltningskomiteen fra 15 til 14.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Terje Breivik er overført fra finanskomiteen og familie- og kulturkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Abid Q. Raja er innvalgt i finanskomiteen.

Guri Melby er innvalgt i utdannings- og forskningskomiteen.

Ketil Kjenseth er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Grunde Almeland er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 30. januar 2018

Olemic Thommessen

leder