5. Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

5.1 Sammendrag fra Gul bok (2000-2001)

I sammenheng med budsjettforslaget for 2001 er det foreslått innhentet bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 33 513 mill. kroner mot 39 389 mill. kroner i 2000.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 26 686 mill. kroner mot 32 625 mill. kroner i 2000. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 25 693 mill. kroner mot 31 673 mill. kroner i 2000.

Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 6 827 mill. kroner mot 6 764 mill. kroner i 2000. Det fremmes også enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsgrense, f.eks. en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for Utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2002 etter de samme satser som for høsthalvåret 2001.

For 2001 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

Import fra u-land .

50 mill. kroner

Sosial- og helsedepartementet

Opprettelse av apotek

400 mill. kroner

Nærings- og handelsdepartementet

Svensk-norsk Industrifond

80 mill. SEK

GIEK - samfunnsdelen, inkl. gammel alminnelig ordning

30 000 mill. kroner

- SUS7Baltikum

3 000 mill. kroner

- eksport/investering i uy-land

1 500 mill. kroner

Samferdselsdepartementet

Ferger i riksvegsamband

1 150 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

- prosjektinvesteringslån

341 mill. euro

- miljølån

19,5 mill. euro

- grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

716 mill. euro

Det legges opp til at enkelte garantiordninger ikke videreføres i 2001, jf. omtale i departementenes fagproposisjoner.

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 1999 i St.meld. nr. 3 (1999-2000) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende funksjonelle krav fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995-1996) Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltningen av statlige garantiordninger, jf. Innst. S. nr. 218 (1995-1996). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene, fordi de ellers ville blitt uinteressante for låntakerne og derved heller ikke kunne tjene som virkemidler for å nå vitale mål. Dette gjelder særlig de bistandspregede ordningene. Det forutsettes at eksisterende garantiordninger som blir fornyet for 2001, kan fortsette med de tidligere godtatte unntakene fra normalvilkårene. De nærmere vilkårene for de enkelte garantiordningene er for øvrig omtalt i departementenes fagproposisjoner.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen tar dette til orientering og viser når det gjelder bestillings-, tilsagns- og garantifullmakter også til merknader i de respektive fagkomiteinnstillingene.