Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 23. mai 2002

Magnhild Meltveit Kleppa Peter Gitmark Hans Kristian Hogsnes
leder ordfører sekretær