15. Omtale av saker etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 - departementets praksis i 2001

Sammendrag

I kap. 15 i proposisjonen omtales Finansdepartementets praksis i 2001 knyttet til skatteloven §§ 11-21 og 11-22.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at skatteloven § 11-21 med forskrift gir mulighet for overføring av eiendeler mellom norske selskaper i samme konsern, uten at dette utløser skatteplikt. I proposisjonen punkt 15.6.1 gis det uttrykk for at reglene brukes i betydelig utstrekning når formålet med overføringene er ren omstrukturering av eierinteresser, men at reglene ikke er anvendelige når formålet er tilrettelegging for eierendringer.

Komiteen er kjent med at regelsettet har vært brukt blant annet i tilfeller der aksjeposter overføres som ledd i planleggingen av salg av aksjeposten, slik at den skattemessige verdien i realiteten skrives opp uten at denne verdiøkningen beskattes på noe tidspunkt. Finansdepartementet arbeider med et høringsutkast om regelendringer som vil kunne foreligge rundt årsskiftet og komiteen anser dette som et viktig arbeid som bør gis prioritet, og regner med at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer om nødvendig. Komiteen ønsker at Regjeringen senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2003 orienterer Stortinget om fremdrift og status for det arbeidet med regelendringer som nå pågår.