Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasient­rettighetsloven m.v.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 66 (2005-2006)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 65 (2005-2006)
  • Dato: 01.06.2006
  • Utgiver: Helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 18
Til Odelstinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. juni 2006

Harald T. Nesvik Laila Dåvøy
leder ordfører