Lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 66 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om psykisk helsevern og lov om pasientrettigheter. Et hovedformål med endringene er å styrke ivaretakelsen av pasientrettighetene i det psykiske helsevernet. For øvrig innebærer endringene presiseringer, forenklinger og harmoniseringer av gjeldende rett. Samtlige partier står bak de aller fleste endringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006