Innstilling fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1995.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 1 (1994-1995)
  • Dato: 06.10.1994
  • Utgiver: arbeidsordningskomiteen

1. Innledning

    Til Stortinget.

       Arbeidsordningskomiteen tillater seg herved i henhold til reglementets bestemmelser å legge frem forslag om fordeling av budsjettkapitlene til de forskjellige komiteer.

       Det etterfølgende forslag har lagt til grunn forretningsordenens § 12 om arbeidsfordelingen mellom komiteene.

       I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til og noen kapitler er strøket. For øvrig er det en del endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.

2. Komiteens tilråding

       I henhold til foranstående innstiller komiteen til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

I.

       Kapitlene i forslaget til statsbudsjett for terminen 1. januar - 31. desember 1995 fordeles på stortingskomiteene slik:

Energi- og miljøkomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  922 Norsk Romsenter
  924 Internasjonalt samarbeid og
  utviklingsprogrammer
  930 Oljedirektoratet 3930 Oljedirektoratet
  931 Kartlegging av 3931 Kartlegging av
  kontinentalsokkelen   kontinentalsokkelen
  932 Norges geologiske undersøkelse 3932 Norges geologiske undersøkelse
  933 Bergvesenet 3933 Bergvesenet
  934 Norges vassdrags- og energiverk 3934 Norges vassdrags- og energiverk
  935 Energiøkonomisering
  936 Hjemfalte anlegg m.v. 3936 Hjemfalte anlegg m.v.
    3939 Konsesjonsavgiftsfondet
    3961 Statkraft SF
  991 Oljeforsyningsberedskap
  992 Kraftforsyningsberedskap
1400 Miljøverndepartementet
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd
  til organisasjoner
1402 Miljøvern i kommunene
1406 Miljøvernavdelingene ved 4406 Miljøvernavdelingene ved
  fylkesmannsembetene   fylkesmannsembetene
1410 Miljøvernforskning 4410 Miljøvernforskning
1422 Naturvern og kulturminnevern
1427 Direktoratet for 4427 Direktoratet for
  naturforvaltning   naturforvaltning
1429 Riksantikvaren 4429 Riksantikvaren
1441 Statens forurensningstilsyn 4441 Statens forurensningstilsyn
1442 Vannmiljø-, avfalls- og
  spesialavfallstiltak
1449 Refusjonsordninger for
  spesialavfall - bilvrak
  og spillolje
1463 Regional og lokal planlegging
1465 Statens kjøp av tjenester i
  Statens kartverk
1470 Internasjonalt samarbeid, tiltak
  for luftmiljø og polarforvaltning
1638 Utredning om norsk klimapolitikk
2440 Statens direkte økonomiske 5440 Statens direkte økonomiske
  engasjement i   engasjement i
  petroleumsvirksomheten   petroleumsvirksomheten
    5655 Aksjer i Den norske stats
      oljeselskap a.s
2465 Statens kartverk 5680 Innskuddskapital i Statnett SF

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
      1 Det Kongelige Hus
    11 Slottet, Bygdø Kongsgård 3011 Slottet, Bygdø Kongsgård
  og Oscarshall   og Oscarshall
    20 Statsministerens kontor
    21 Statsrådet
  300 Kulturdepartementet
  301 Deltaking i internasjonale
  organisasjoner 3305 Inntekter fra Norsk Tipping A/S
  320 Allmenne kulturformål
  321 Stipend og garantiinntekter
  322 Billedkunst, kunsthåndverk 3322 Billedkunst, kunsthåndverk
  og design 3322 og design
  323 Musikkformål 3323 Musikkformål
  324 Teater- og operaformål 3324 Teater- og operaformål
  326 Språk-, litteratur- og 3326 Språk-, litteratur- og
  bibliotekformål 3326 bibliotekformål
  328 Museums- og andre 3328 Museums- og andre
  kulturvernformål   kulturvernformål
  329 Arkivformål 3329 Arkivformål
  334 Film- og mediaformål 3334 Film- og mediaformål
  335 Pressestøtte
  341 Idrettsformål 3390 OL-inntekter
  398 Informasjonsberedskap,
  Norsk rikskringkasting
  611 Barne- og ungdomsvern
  664 Pensjonstrygden for sjømenn
  666 Avtalefestet pensjon (AFP)
  800 Barne- og familiedepartementet
  840 Tilskudd til krisetiltak
  841 Familievern
  845 Barnetrygd
  846 Familie- og likestillingspolitisk
  forskning, opplysningsarbeid m.v
  848 Likestillingsombudet
  849 Likestillingsrådet
  850 Barneombudet
  851 Statens adopsjonskontor
  852 Adopsjonsstøtte
  854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
  856 Barnehager
  857 Barne- og ungdomstiltak
  860 Forbrukerrådet 3860 Forbrukerrådet
  862 Positiv miljømerking
  865 Forbrukerpolitisk forskning,
  forbrukersikkerhet og
  internasjonalt samarbeid
  866 Statens institutt for 3866 Statens institutt for
  forbruksforskning   for forbruksforskning
  868 Forbrukerombudet
1500 Administrasjonsdepartementet 4500 Administrasjonsdepartementet
1501 Fylkesmannsembetene
1502 Velferdstiltak
1503 Tilskudd til kompetanseutvikling
1505 Tilskudd til tjenestemanns-
  organisasjonenes opplysnings-
  og utviklingsfond
1508 Statens forvaltningstjeneste 4508 Statens forvaltningstjeneste
1509 Statskonsult - Direktoratet for 4509 Statskonsult - Direktoratet for
1509 forvaltningsutvikling   forvaltningsutvikling
1520 Statens informasjonstjeneste 4520 Statens informasjonstjeneste
1525 Tilskudd til de politiske partier
1529 Statens Pensjonskasse 4529 Statens Pensjonskasse
1530 Pensjoner av statskassen
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
  og Pensjonsordningen for
  apoteketaten
1532 Arbeidsgiveravgift til
  folketrygden
1535 Boliglån til statsansatte
1536 Ventelønn m.v. 4536 Ventelønn
1537 Omstilling, mobilitet og 4537 Omstilling, mobilitet og
  overtallige statsansatte   overtallige statsansatte
1570 Konkurransetilsynet
1600 Finans- og
  tolldepartementet
1602 Kredittilsynet 4602 Kredittilsynet
1610 Toll- og 4610 Toll- og
  og avgiftsdirektoratet -   avgiftsdirektoratet -
  Toll- og avgiftsetaten   Toll- og avgiftsetaten
1612 Oljeskattekontoret
1615 Skattefogdene 4615 Skattefogdene
1616 Andre utgifter til 4616 Innbetalte pante- og
  skatte- og   tinglysingsutgifter
  avgiftsinnkreving
1618 Skattedirektoratet - 4618 Skattedirektoratet -
  Skatteetaten   Skatteetaten
1620 Statistisk sentralbyrå 4620 Statistisk sentralbyrå
2445 Statsbygg 5445 Statsbygg
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 5670 Aksjer i Statens datasentral A/S

Finanskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
    3125 Garantier under
      Utenriksdepartementet
1580 Pristilskudd
1581 Lovfestet
  merverdiavgiftskompensasjon
1633 A/S Eksportfinans 4635 Låne- og garantiprovisjoner
1640 Omstilling i banksektoren
1650 Innenlandsk statsgjeld,
  renter m.m.
1651 Innenlandsk statsgjeld,
  avdrag
1652 Statens
  grunnkjøpsobligasjoner,
  avdrag og innløsning
1660 Utenlandsk statsgjeld,
  renter m.m.
1661 Utenlandsk statsgjeld, avdrag
2309 Tilfeldige utgifter 5309 Tilfeldige inntekter
    5331 Statens grunnkjøpslån
    5341 Avdrag på utestående
      fordringer
    5350 Tilbakeføring av midler fra
      Statens banksikringsfond
    5351 Overføring fra Norges Bank
2430 Lån til statsbankene m.v.
2460 Garanti-Instituttet for
  Eksportkreditt 5491 Avskrivning på statens kapital i
      statens forretningsdrift
    5501 Skatter på formue og inntekt
    5506 Avgift av arv og gaver
    5507 Skatt og avgift på utvinning
      av petroleum
    5508 Avgift på utslipp av CO2 i
      petroleumsvirksomhet på
      kontinentalsokkelen
    5511 Tollinntekter
    5521 Merverdiavgift og avgift
      på investeringer m.v.
    5526 Avgift på alkohol
    5527 Driftsoverskudd i A/S
      Vinmonopolet m.m.
    5531 Avgift på tobakkvarer
    5536 Avgift på motorvogner m.m.
    5537 Avgifter på båter m.v.
    5541 Avgift på elektrisk kraft
    5542 Avgift på mineralolje m.v.
    5544 Avgift på kull og koks
    5545 Miljøavgifter i landbruket
    5555 Sjokolade- og sukkervareavgift
    5556 Avgift på kullsyreholdige,
      alkoholfrie drikkevarer m.m.
    5557 Avgift på sukker
    5558 Avgift på kullsyrefrie
      alkoholfrie drikkevarer m.m.
    5563 Honoraravgift m.v.
    5565 Dokumentavgift
    5570 Lotteriavgift
    5571 Totalisatoravgift
    5580 Avgift på flyreiser til utlandet
    5581 Avgift på utstyr for opptak
    5581 og/eller gjengivelse av lyd
      eller bilder m.v.
    5601 Renter fra statsbankene
    5603 Renter av statens kapital i
      statens forretningsdrift
    5605 Renter av statskassens kontant-
    5605 beholdning og andre fordringer
    5606 Renter fra Norges kommunalbank
      av grunnkjøpslån
    5607 Renter av Husbankens grunnfond
    5608 Renter av lån til statsforetak
      under Nærings- og
      energidepartementet
    5609 Renter av lån til statsforetak
      under Landbruksdepartementet
    5631 Aksjer i A/S Vinmonopolet
    5690 Utbytte av statens kapital i
      Norges kommunalbank
    5691 Avkastning på bevilget kapital i
      Statens bankinvesteringsfond
    5700 Folketrygdens inntekter
2800 Statens petroleumsfond 5800 Statens petroleumsfond
    5999 Statslånemidler

Forsvarskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
    42 Forsvarets ombudsmannsnemnd
  199 Skipsfartsberedskap m.m.
  481 Direktoratet for sivilt 3481 Direktoratet for sivilt
  beredskap   beredskap
1700 Forsvarsdepartementet
1710 Forsvarets tele- og 4710 Forsvarets tele- og
  datatjeneste   og datatjeneste
1713 Tilskudd til organisasjoner
1719 Fellesinstitusjoner og -utgifter 4719 Fellesinstitusjoner og -utgifter
  under Forsvarsdepartementet   under Forsvarsdepartementet,
      inntekter
1720 Felles ledelse og 4720 Felles ledelse og
  kommandoapparat   kommandoapparat
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter 4725 Fellesinstitusjoner og inntekter
  under Forsvarets overkommando   under Forsvarets overkommando
1731 Hæren 4731 Hæren
1732 Sjøforsvaret 4732 Sjøforsvaret
1733 Luftforsvaret 4733 Luftforsvaret
1734 Heimevernet 4734 Heimevernet
1735 Forsvarets
  etterretningstjeneste
1740 Allierte lagre 4740 Allierte lagre
1760 Nyanskaffelser av materiell og 4760 Nyanskaffelse av materiell,
  nybygg og nyanlegg   nybygg og nyanlegg
1761 Forsvarets relokalisering 4761 Forsvarets relokalisering av
  Gardermoen   Gardermoen
1790 Kystvakten 4790 Kystvakten
1791 Redningstjenesten 4791 Redningstjenesten
1792 FN-tjenesten 4792 FN-tjenesten
1793 Voksenopplæringen 4793 Voksenopplæringen
1795 Kulturelle og allmennyttige 4795 Kulturelle og allmennyttige
  formål   formål
1798 Forsvarets ressursorganisasjon 4799 Udisponible inntekter
2462 Statens kantiner
2463 Forsvarets bygningstjeneste

Justiskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
    61 Høyesterett
  400 Justisdepartementet 3400 Justisdepartementet
  401 Deltakelse i internasjonale
  organisasjoner
  403 Fellesfunksjoner
  informasjonsteknologi
  404 De særskilte
  etterforskningsorganene
  405 Lagmannsrettene
  410 Herreds- og byrettene 3410 Rettsgebyr
  411 Registerenheten i Brønnøysund 3411 Registerenheten i Brønnøysund
  412 Påtalemyndigheten
  413 Kontrollen med den militære
  disiplinærmyndighet
  414 Undersøkelses- og domsutgifter
  415 Regjeringsadvokaten 3415 Regjeringsadvokaten
  416 Konfliktråd
  417 Norsk Lovtidend
  418 Fri rettshjelp
  430 Kriminalomsorg i anstalt 3430 Kriminalomsorg i anstalt
  432 Kriminalomsorgens 3432 Kriminalomsorgens
  utdanningssenter (KRUS)   utdanningssenter
  435 Kriminalomsorg i frihet 3435 Kriminalomsorg i frihet
  440 Politi- og lensmannsetaten 3440 Politi- og lensmannsetaten
  442 Politihøgskolen 3442 Politihøgskolen
  444 Politiets materielltjeneste 3444 Politiets materielltjeneste
  448 Grensekommissær
  449 Statens innkrevingssentral 3449 Statens innkrevingssentral
  460 Sivile tjenestepliktige 3460 Sivile tjenestepliktige,
      driftsinntekter
  470 Hovedredningssentralene
  471 Statens erstatningsansvar
  472 Trossamfunn, m.m.
  473 Datatilsynet 3473 Datatilsynet
  482 Politiberedskap 5630 Aksjer i Tinglysingsdata A/S

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  200 Kirke-, utdannings- og 3200 Kirke-, utdannings- og
  forskningsdepartementet   forskningsdepartementet
  203 Statens utdanningskontorer 3203 Statens utdanningskontorer
  206 Samisk utdanningsråd 3206 Samisk utdanningsråd
  221 Tilskudd til grunnskolen
  utenfor rammetilskuddet
  222 Statens grunnskoler og 3222 Statens grunnskoler og
  grunnskoleinternat   grunnskoleinternat
  228 Forskning, utvikling og
  etterutdanning i grunnskolen
  229 Andre formål i grunnskolen
  231 Tilskudd til videregående opp-
  læring utenfor rammetilskuddet
  232 Statens skoler med undervisning 3232 Statens skoler med undervisning
  på videregående nivå   på videregående nivå
  234 Tilskudd til lærebedrifter
  og lærlinger
  235 Statlige videregående skoler 3235 Statens videregående skoler
  i landbruksfag og naturbruk   i landbruksfag og naturbruk
  238 Kvalitetsutvikling i
  videregående opplæring
  239 Andre formål i videregående
  opplæring
  240 Private skoler m.v.
  243 Kompetansesentra for 3243 Kompetansesentra for
  spesialundervisning   spesialundervisning
  244 Nasjonalt læremiddelsenter 3244 Nasjonalt læremiddelsenter
  249 Andre tiltak i utdanningen
  250 Voksenopplæring under det 3250 Voksenopplæring under det
  offentliges ansvarsområde   offentliges ansvarsområde
  251 Voksenopplæring i
  studieforbundene
  252 Fjernundervisning 3252 Fjernundervisning
  253 Folkehøgskoler
  255 Andre voksenopplæringstiltak 3255 Andre voksenopplæringstiltak
  260 Universitetet i Oslo 3260 Universitetet i Oslo
  261 Universitetet i Bergen 3261 Universitetet i Bergen
  262 Universitetet i Trondheim 3262 Universitetet i Trondheim
  263 Universitetet i Tromsø 3263 Universitetet i Tromsø
  264 Norges handelshøyskole 3264 Norges handelshøyskole
  265 Arkitekthøgskolen i Oslo 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo
  266 Statlige kunstakademier 3266 Statlige kunstakademier
  267 Statens kunsthåndverkhøyskoler 3267 Statens
      kunsthåndverkshøyskoler
  268 Norges idrettshøgskole 3268 Norges idrettshøgskole
  269 Norges musikkhøgskole 3269 Norges musikkhøgskole
  271 Statens høgskoler for
  scenekunst
  274 Statlige høgskoler 3274 Statlige høgskoler
  280 Riksbibliotektjenesten 3280 Riksbibliotektjenesten
  281 Bygg og fellesutgifter for
  universiteter og høgskoler
  282 Privat høgskoleutdanning
  283 Det norske meteorologiske 3283 Det norske meteorologiske
  institutt   institutt
  285 Tilskudd til forskningsformål
  287 Statlige forskningsinstitutter 3287 Statlige forskningsinstitutter
  288 Internasjonale vitenskapelige
  samarbeidstiltak
  291 Studium i utlandet og sosiale
  formål for elever og studenter
  294 Kirkelig administrasjon 3294 Kirkelig administrasjon
  295 Presteskapet 3295 Presteskapet
  297 Nidaros domkirke m.m. 3297 Nidaros domkirke m.m.
  299 Fondene under Opplysningsvesenets 3299 Fondene under Opplysningsvesenets
  fond   fond
  920 Norges Forskningsråd
1020 Havforskningsinstituttet 4020 Havforskningsinstituttet
1021 Drift av forskningsfartøyene 4021 Drift forskningsfartøy
1023 Fiskeri- og havbruksforskning 4023 Fiskeri- og havbruksforskning
1124 Norges landbrukshøgskole 4124 Norges landbrukshøgskole
1126 Norges veterinærhøgskole 4126 Norges veterinærhøgskole
1130 Norsk institutt for 4130 Norsk institutt for
  landbruksøkonomisk forskning   landbruksøkonomisk forskning
1135 Norsk institutt for 4135 Norsk institutt for
  planteforskning   planteforskning
1136 Norsk institutt for 4136 Norsk institutt for
  skogforskning m.m.   skogforskning
1137 Norges Forskningsråd
2410 Statens lånekasse for 5310 Statens lånekasse for
  utdanning   utdanning
2475 Opplysningsvesenets
  fonds skoger

Kommunalkomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  500 Kommunal- og
  arbeidsdepartementet
  502 Valgutgifter
  520 Utlendingsdirektoratet 3520 Utlendingsdirektoratet
  521 Bosetting av flyktninger og 3521 Bosetting av flyktninger og
  integrering av innvandrere   integrering av innvandrere
  530 Arbeidstilsynet 3530 Arbeidstilsynet
  531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt
  532 Produktregisteret 3532 Produktregisteret
  533 Direktoratet for brann- og 3533 Direktoratet for brann- og 2 eksplosjonsvern
      eksplosjonsvern
  534 Arbeidsretten,
  meklingsinstitusjonen
  535 Arbeidsforskningsinstituttet 3535 Arbeidsforskningsinstituttet
  536 Arbeidsmiljøtiltak
  537 EL-tilsynet 3537 EL-tilsynet
  538 Tilskudd til Norsk
  Elektroteknisk Komit`2
  540 Sametinget 3540 Sametinget
  541 Tilskudd til samiske formål
  550 Lokal næringsutvikling
  551 Regional næringsutvikling i
  fylker og kommuner
  552 Nasjonale programmer og
  tiltak for regional utvikling
  553 Forsøk
  561 Kommunale sysselsettingstiltak 3570 Overføring fra
      Skattefordelingsfondet
  571 Utgiftsutjevnende tilskudd
  til kommuner
  572 Utgiftsutjevnende tilskudd
  til fylkeskommuner 3574 Den Norske Stats Husbank
  580 Bostøtte
  581 Bolig- og bomiljøtiltak
  585 Selskapet for innvandrer- og
  flyktningeboliger,
  avviklingskostnader
  586 Oppstartingstilskudd til nye
  omsorgsboliger og
  sykehjemsplasser
  587 Statens bygningstekniske etat 3587 Statens bygningstekniske etat
  590 Arbeidsmarkedsetaten 3590 Arbeidsmarkedsetaten
  591 Arbeidsmarkedstiltak 3591 Arbeidsmarkedstiltak
  592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak
  for yrkeshemmede
2310 Ekstraordinære
  sysselsettingstiltak
2412 Den Norske Stats Husbank
2540 Stønad under arbeidsløyse til
  fiskere og fangstmenn
2541 Dagpenger
2542 Statsgaranti for lønnskrav
  ved konkurs m.v.
2543 Ytelser til yrkesrettet
  attføring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
    41 Stortinget 3041 Stortinget
    43 Stortingets ombudsmann for
  forvaltningen
    51 Riksrevisjonen 3051 Riksrevisjonen

Næringskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  130 Sjøfartsdirektoratet med 3130 Sjøfartsdirektoratet med
  Skipskontrollen   med Skipskontrollen
  133 Tilskudd til sysselsetting av
  sjøfolk
  134 Skipsregistrene 3134 Skipsregistrene
  900 Nærings- og 3900 Nærings- og
  energidepartementet   energidepartementet
  901 Styret for det industrielle 3901 Styret for det industrielle
  rettsvern   rettsvern
  902 Justervesenet 3902 Justervesenet
  903 Standardisering
  910 Statens veiledningskontor for
  oppfinnere
  911 Bedriftsveiledning
  923 Forsknings- og
  utviklingskontrakter
  940 Reiselivstiltak
  945 Omstillingstiltak m.v.
  946 Støtte til skipsbygging 3946 Støtte til skipsbygging
  951 Store Norske Spitsbergen
  Kulkompani A/S
  952 Svalbard Samfunnsdrift A/S
  953 Kings Bay Kull Comp. A/S
  954 Sulitjelma Bergverk A/S
  990 Industri- og
  forsyningsberedskap
1000 Fiskeridepartementet
1001 Deltakelse i internasjonale
  organisasjoner
1030 Fiskeridirektoratet 4030 Fiskeridirektoratet
1050 Diverse fiskeriformål
1100 Landbruksdepartementet 4100 Landbruksdepartementet
1102 Ytre landbruksforvaltning 4102 Ytre landbruksforvaltning
1103 Reindriftsadministrasjonen 4103 Reindriftsadministrasjonen
1104 Tilskudd til organisasjoner
1107 Statens veterinære 4107 Statens veterinære
  felttjeneste (SVF)   felttjeneste (SVF)
1110 Statens landbrukstilsyn 4110 Statens landbrukstilsyn
1111 Statens veterinære 4111 Statens veterinære
1111 laboratorier (SVL)   laboratorier (SVL)
1114 Statens 4114 Statens
  næringsmiddeltilsyn (SNT)   næringsmiddeltilsyn (SNT)
1140 Miljø- og næringstiltak i
  jordbruket
1142 Miljø- og næringstiltak i 4142 Miljø- og næringstiltak i
  skogbruket   skogbruket
1145 Jordskifteverket 4145 Jordskifteverket
1146 Norsk institutt for jord- og 4146 Norsk institutt for jord- og
  skogkartlegging   skogkartlegging
1148 Naturskade - erstatning og 4148 Naturskade - erstatning og
  sikring   sikring
1150 Til gjennomføring av 4150 Til gjennomføring av
  jordbruksavtalen m.m.   jordbruksavtalen m.m.
1151 Til gjennomføring av
  reindriftsavtalen
1161 Statsskog SF
2411 Statens landbruksbank 5311 Statens landbruksbank
2414 Statens fiskarbank
2420 Statens nærings- og 5320 Statens nærings- og
  distriktsutviklingsfond   distriktsutviklingsfond
2425 Statens nærings- og
  distriktsutviklingsfond (SND)
  og fylkeskommunene
2472 Statkorn 5651 Utbytte på aksjer i selskaper
      under Landbruksdepartementet
    5652 Innskuddskapital i Statskog SF
    5656 Aksjer i andre selskaper under
      Nærings- og energidepartementets
      forvaltning
    5682 Innskuddskapital i Statens
      nærings- og
      distriktutviklingsfond

Samferdselskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
1060 Kystadministrasjon 4060 Kystadministrasjon
1064 Havnetjenesten
1065 Fyrtjenesten 4065 Fyrtjenesten
1066 Lostjenesten 4066 Lostjenesten
1070 Elektroniske
  navigasjonshjelpemidler
1300 Samferdselsdepartementet
1301 Forskning og utvikling m.v. 4302 Garantiavgift Norges Postbank
1310 Flytransport 4310 Flytransport
1311 Tilskudd til ikke-statlige
  flyplasser
1312 Oslo Hovedflyplass AS
1320 Vegadministrasjon 4320 Vegadministrasjon
1321 Drift av statens veger m.v. 4321 Drift av statens veger m.v.
1322 Statens veganlegg
1323 Tilskudd til fylkesveganlegg
1330 Hurtigruten
1331 Særskilte investeringer m.v for
  kollektivtrafikk i storbyene
1350 Statsbanenes kjøreveg 4350 Statsbanenes kjøreveg
1351 Overføringer til Statsbanenes
  trafikkdel
1352 NSB Gardermobanen AS
1360 Samferdselsberedskap
1370 Kjøp av posttjenester
1380 Statens teleforvaltning 4380 Statens teleforvaltning
2450 Luftfartsverket 5450 Luftfartsverket
2451 Statsbanenes trafikkdel 5451 Statsbanenes trafikkdel
2452 Postverket 5452 Postverket
    5610 Renter av lån til aksjeselskap
    5640 Aksjer i Televerket AS

Sosialkomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  600 Sosial- og helsedepartementet 3600 Sosial- og helsedepartementet
  603 Utredningsvirksomhet, veiledning
  og forsøksvirksomhet
  604 Frivillighetssentraler
  605 Modernisering og
  utviklingsarbeid
  610 Rusmiddeldirektoratet
  612 Statens institutt for alkohol 3612 Statens institutt for alkohol
  og narkotikaforskning   og narkotikaforskning
  613 Statens fond for alkoholfrie
  hoteller m.v.
  614 Tiltak for stoffmisbrukere
  615 Tilsynsutvalg ved
  rusmiddelinstitusjoner
  651 Forsøksvirksomhet, opplysnings-
  virksomhet m.v. i sosialsektoren
  660 Krigspensjon 3661 Sykepenger
  665 Bostøtte for pensjonister
  670 Tiltak for eldre
  671 Norsk gerontologisk institutt 3671 Norsk gerontologisk institutt
  672 Rådet for funksjonshemmede
  673 Tiltak for funksjonshemmede
  674 Handlingsplan for funksjonshemmede
  675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede
  700 Statens helsetilsyn m.m. 3700 Statens helsetilsyn m.m.
  701 Forsøks- og
  effektiviseringsvirksomhet
  702 Nemnd for bioteknologi
  703 Fengselshelsetjenesten
  704 Giftinformasjonssentralen
  705 Kursvirksomhet og stipendier
  710 Statens institutt for 3710 Statens institutt for
  folkehelse   folkehelse
  711 Statens rettstoksikologiske
  institutt
  712 Statens helseundersøkelser 3712 Statens helseundersøkelser
  713 Statens ernæringsråd 3713 Statens ernæringsråd
  714 Statens tobakkskaderåd 3714 Statens tobakkskaderåd
  715 Statens strålevern 3715 Statens strålevern
  716 Kreftregisteret 3716 Kreftregisteret
  717 Til gjennomføring av lov om
  svangerskapsavbrudd
  718 Handlingsprogram for redusert
  spedbarnsdødelighet
  719 Andre forebyggende tiltak
  720 Rehabilitering
  730 Nytt Rikshospital 3730 Nytt Rikshospital
  734 Det norske Radiumhospital 3734 Det norske Radiumhospital
  735 Statens senter for epilepsi 3735 Statens senter for epilepsi
  736 Berg gård. Sentralinstitutt 3736 Berg gård. Sentralinstitutt
  habilitering   habilitering
  737 Barnesykehus 3737 Barnesykehus
  738 Helsetjenesten på Svalbard 3738 Helsetjenesten på Svalbard
  739 Andre utgifter 3739 Behandlingsreiser til utlandet
  740 Statens senter for barne- og 3740 Statens senter for barne- og
  ungdomspsykiatri   ungdomspsykiatri
  741 Statens klinikk for narkomane 3741 Statens klinikk for narkomane
  742 Forpleining, kontroll og tilsyn
  med psykiatriske pasienter
  743 Statlige stimuleringstiltak
  for psykisk helsevern
  750 Statens legemiddelkontroll
  751 Apotekvesenet 3752 Apotekavgiftsfondet
  760 Fylkeskommunenes helse- og
  sosialtjeneste
  761 Kommunenes helse- og
  sosialtjeneste
  797 Helseberedskap
2480 Rikshospitalets apotek
2481 Radiumhospitalets apotek 5577 Avgift til staten av apotekenes
      omsetning
    5578 Avgift på farmasøytiske
      spesialpreparater
2600 Trygdeetaten
2601 Hjelpemiddelsentraler m.m.
2603 Trygderetten
2604 Refusjon for
  administrasjonsutgifter 5632 Aksjer i A/S Norsk
      Medisinaldepot
2650 Sykepenger
2660 Uførhet
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning
2663 Medisinsk rehabilitering m.v.
2670 Alderdom
2680 Enker og enkemenn m.v.
2681 Etterlatte familiepleiere
2682 Barnepensjoner
2683 Ugifte, skilte og separerte
  forsørgere
2685 Forskuttering av underholdsbidrag
2686 Gravferdshjelp
2691 Diverse overføringer m.v. 5701 Diverse inntekter
2711 Diverse tiltak i
  fylkeshelsetjenesten m.v.
2750 Legehjelp m.v.
2751 Medisiner m.v.
2752 Refusjon av egenbetaling
2755 Helsetjeneste i kommunene
2790 Andre helsetiltak

Utenrikskomiteen

Kap. Utgifter: Kap. Inntekter:
  100 Utenriksdepartementet
  101 Utenriksrepresentasjon 3101 Utenriksrepresentasjon
  102 Særavtale i utenrikstjenesten
  103 Regjeringens fellesbevilgning
  for representasjon
  104 Ventelønn m.v.
  109 Grensemerking
  115 Presse- og kulturformål
  116 Deltaking i internasjonale
  organisasjoner
  118 Internasjonal bistand
  121 Eksportfremmende tiltak
  122 Støtte ved eksport til
  utviklingsland
  140 Administrasjon av
  utviklingshjelpen
  141 Direktoratet for utviklingshjelp
  142 Stedlige representasjoner
  143 Utenriksrepresentasjon/03-området
  150 Bistand til Afrika
  151 Bistand til Asia
  152 Bistand til Mellom-Amerika
  153 Fredskorps
  154 Utviklingshjelp til Midt-Østen
  160 Bilateral bistand administrert
  av internasjonale organisasjoner
  (multi-bi)
  161 Multilateral bistand under De
  Forente Nasjoner (FN) og
  relaterte organisasjoner
  163 Multilateral bistand under internasjonale
  finansieringsinstitusjoner
  164 Bistand via andre internasjonale
  organisasjoner
  170 Opplysningsarbeid
  171 Tilskudd til organisajoners
  opplysningsarbeid
  173 Særskilte støtteordninger
  174 Støtte via private organisasjoner
  175 Evaluering
  176 Forskning og kompetansebygging
  177 Faglig bistand
  180 Samarbeid med næringslivet 3180 Tilbakeføringer samarbeid
      med næringslivet
  181 Veiledning og støtte til utviklings-
  land ved eksport til Norge
  184 Gjeldslettetiltak
  185 Til dekning av ymse hjelpetiltak
  190 Internasjonalt humanitært
  hjelpearbeid
  191 Hjelp til flyktninger og
  menneskerettigheter
  192 Tiltak til støtte for demokrati,
  utvikling og nasjonal
  selvstendighet
  194 Utvikling og nedrustning
  195 Tiltak for flyktninger i Norge,
  godkjent som utviklingshjelp (ODA)
  480 Svalbardbudsjettet
1471 Norsk Polarinstitutt 4471 Norsk Polarinstitutt

II.

       For så vidt det til enkelte budsjettkapitler foreligger forslag til avgiftsvedtak, behandles disse av de fagkomiteer som har fått seg tildelt budsjettkapitlene.

III.

       Utenrikskomiteen avgir egen innstilling om Svalbardbudsjettet.

Oslo, i arbeidsordningskomiteen, den 6. oktober 1994.

Kirsti Kolle Grøndahl,
president.