Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Roy N Wetterstad om å yte rettferdighet overfor jøder i Norge - erstatning for konfiskerte verdier og krigspensjon.

1. Rettferdighet overfor jøder i Norge - erstatning for konfiskerte verdier og krigspensjon

      Til Stortinget.

       Stortingsrepresentant Roy N Wetterstad har den 29. februar 1996 fremsatt følgende forslag:

«1. Stortinget beklager sterkt den urett som er begått mot jøder som ikke har fått erstattet eiendom og verdier som ble konfiskert under krigen og ber Regjeringen sørge for at det blir arbeidet raskt for at det kan ytes fullverdige erstatninger.
2. Stortinget ber Regjeringen instruere Rikstrygdeverket til å gi dispensasjon fra krigspensjonslovene, slik at jøder som kom til Norge etter krigen kan innvilges krigspensjon. »

       Forslagets pkt. 1 er oversendt justiskomiteen til behandling, mens pkt. 2 behandles av sosialkomiteen.

       I begrunnelsen for forslaget blir det bl.a. vist til at norske jøder ble fratatt eiendom og verdier for store beløp under krigen. Etter krigen sørget ikke norske myndigheter for at jødene og deres familier og etterkommere fikk reell erstatning. Justisdepartementet har lovet å sette sammen en forskergruppe som skal bringe klarhet i forholdene. Forslagsstilleren mener at Stortinget må kreve at gruppens arbeid gis prioritet og får nødvendige ressurser.

2. Komiteens merknader

     Komiteen viser til at Regjeringen har satt ned et utvalg som skal kartlegge forholdene omkring beslag av jødisk eiendom under den 2. verdenskrig. Av utvalgets mandat fremgår det at utvalget bl.a. skal undersøke fremgangsmåte og omfanget av slike beslag. Det skal videre kartlegges i hvilken grad eiendommene er blitt tilbakeført etter krigen. Utvalget skal dessuten sammenligne forholdene rundt disse beslagene med forholdene for nordmenn som fikk sin eiendom beslaglagt av Quisling-styret under krigen. Det forventes at utvalgets rapport skal være klar om et års tid.

       Komiteen er tilfreds med at arbeidet for å klarlegge forholdene rundt beslagleggelse av jødisk eiendom er igangsatt, og regner med at oppfølgingen av utvalgets rapport vil bli prioritert av Regjeringen.

       Komiteen anser etter dette at intensjonene bak forslagets pkt. 1 i Dok.nr.8:59 (1995-1996) i all hovedsak er ivaretatt ved det arbeidet som er igangsatt, og anbefaler at dette punktet i dokumentet vedlegges protokollen.

3. Komiteens tilråding

       Komiteen viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

       Dok.nr.8:59 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om å yte rettferdighet overfor jøder i Norge - erstatning for konfiskerte verdier og krigspensjon, pkt. 1 - vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 18. april 1996.

Lisbeth Holand, Olav Akselsen,
leder og ordfører. sekretær.