Innstilling fra Stortingets presidentskap om suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 194 (1997-1998)
  • Dato: 19.05.1998
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 1

1. Om suppleringsvalg til EOS-utvalget

Til Stortinget.

       § 1 i lov av 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste fastsetter at Stortinget velger et utvalg til å kontrollere slik tjeneste. I medhold av lovens § 1 vedtok Stortinget 30. mai 1995 instruks for kontrollutvalget. Ifølge § 1 i instruksen skal kontrollutvalget ha 7 medlemmer, alle valgt av Stortinget for et tidsrom av inntil 5 år. Ifølge samme bestemmelse bør det unngås at flere enn 4 medlemmer skiftes ut samtidig. I samsvar med valgkomiteens Innst.S.nr.157 (1995-1996) valgte Stortinget den 26. mars 1996 følgende medlemmer av utvalget:

       Per N Hagen, Røros, for 5 år, leder.

       Rikard Olsvik, Rindal, for 3 år, nestleder.

       Elsa Eriksen, Finnsnes, for 5 år.

       Helga Hernes, Oslo, for 5 år.

       John G Bernander, Kristiansand S, for 5 år.

       Stein Ørnhøi, Tvedestrand, for 3 år.

       Aud-Inger Aure, Kristiansund N, for 3 år.

       Utvalgsmedlemmene John G Bernander og Helga Hernes ble etter søknad løst fra sine verv ved Stortingets vedtak henholdsvis 13. juni og 21. juni 1996, og disse ble erstattet av henholdsvis Svein Grønnern, Oslo og Oddrunn Pettersen, Berlevåg.

       Utvalgets leder Per N Hagen fratrådte utvalget 24. oktober 1997 i sammenheng med at han var utnevnt til statssekretær, og utvalgsmedlem Aud-Inger Aure fratrådte utvalget 17. oktober 1997 i sammenheng med at hun var utnevnt til medlem av regjeringen. Disse medlemmer er inntil nå ikke blitt erstattet. Nestlederen har fungert som leder.

       Den 12. februar 1998 vedtok Stortinget - i samsvar med Innst.S.nr.77 (1997-1998) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen - å endre § 1 i instruksen slik at medlemmene skal velges etter innstilling fra Stortingets presidentskap. I innstillingen understreker komiteen den viktige oppgave som EOS-utvalget har som Stortingets kontrollorgan overfor de hemmelige tjenester. Grunnlaget for utvalget er at det må ha den nødvendige tillit og integritet overfor både Storting, de aktuelle tjenester og offentligheten. I Innst.S.nr.246 (1992-1993) hadde justiskomiteens flertall påpekt at den parlamentariske erfaringsbakgrunn som kan være nyttig å ha med i et kontrollutvalg, burde kunne dekkes ved at tidligere stortingsrepresentanter eventuelt blir oppnevnt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen fulgte forslaget i Dok.nr.8:31 (1997-1998) om å overføre innstillingsmyndigheten fra valgkomiteen til Presidentskapet, idet komiteen ga uttrykk for den oppfatning at en innstilling fra Presidentskapet lettere kan sikre at utvalget settes slik sammen at alle hensyn som bør tas, balanseres mot hverandre. For å sikre at utvalget har troverdighet og allmenn tillit i befolkningen, er det nødvendig at utvalget er bredt sammensatt. Også tidligere politikere bør kunne velges, fordi dette best sikrer intensjonene om parlamentarisk erfaring, uttalte komiteen.

2. Presidentskapets merknader

    Det skal nå velges nye medlemmer etter Per N Hagen og Aud-Inger Aure, og ny leder etter Per N Hagen. Et medlem skal velges for tre år, et medlem skal velges for ett år, og det skal velges ny leder.

3. Presidentskapets tilråding

    Presidentskapet rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

1. Som nye medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste velges:
       Agnes Reiten, Torvikbukt, for 3 år
       Kjersti Graver, Oslo, for 1 år.
2. Som leder for utvalget for den gjenstående del av sin funksjonsperiode (1 år) velges utvalgets nåværende nestleder, Rikard Olsvik, Rindal.
       Som ny nestleder i utvalget velges Svein Grønnern, Oslo.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 19. mai 1998.

Kirsti Kolle Grøndahl Hans J Røsjorde Odd Holten
Gunnar Skaug Svein Ludvigsen Jorunn Ringstad