Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995

Til Stortinget

Sammendrag

Om konvensjonen

Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juli 1995 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personell) (STCW-F-konvensjonen) ble vedtatt etter en internasjonal konferanse i London i regi av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO.

Siktemålet med konvensjonen er å redusere ulykker som gjelder fiskerivirksomhet. Modellen for konvensjonen er Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk av 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafares STCW-konvensjonen), som gjelder sjøfolk på tradisjonelle handelsfartøy. Fiske er et farlig yrke, og ulykkesratene for fiskere er i mange stater flere ganger høyere enn for andre yrkesgrupper. I Norge praktiseres allerede de sikkerhetskrav for fiskere som konvensjonen legger opp til.

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter den dag da minst 15 stater har sluttet seg til. Pr. 1. mars 2006 hadde fem stater sluttet seg til; Danmark, Island, Russland, Ukraina og Syria. Konvensjonen er således ennå ikke i kraft. Konvensjonen antas å være en sak av særlig viktighet, slik at Stortingets samtykke til tiltredelse er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd. Konvensjonsteksten i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Konvensjonen setter minimumskrav for personell på havgående fiskefartøy og gir bestemmelser om kvalifikasjonskrav for besetningen og om vakthold på dekk, i maskinen og i radioavdelingen på fartøy med en lengde på 24 meter og over. Videre gir den påbud om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt fiskefartøyspersonell. Personell på havgående fiskefartøy under partens flagg skal være sertifisert. En part har rett til å gjennomføre kontroll av utenlandsk fiskefartøy dersom det tilhører en konvensjonspart. Konvensjonen stiller krav til utstedelse av sertifikater og påtegninger. Det skal føres tilsyn med utdanning og opplæring, og sørges for at det finnes et oppdatert register over alle sertifikater som er utstedt. Flaggstaten skal føre kontroll med kvalifikasjoner for sjøfolk med sertifikater fra andre stater enn flaggstaten. Det skal fastsettes prosedyrer for slik kontroll, og flaggstaten skal utstede et påtegningsdokument. Alt personell på fiskefartøy skal ha gjennomgått offentlig godkjent grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Gjennomføring av konvensjonen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring.

Høringen

Spørsmålet om tiltredelse av konvensjonen ble sendt på høring 29. april 2005. 10 av høringsinstansene har gitt tilbakemelding. Ingen av dem går imot norsk tiltredelse.

Rådgivende utvalg til Sikkerhetsopplæring for fiskere anbefaler bl.a. at det bør være et ensartet grunnkurs for sikkerhet for fiskere uansett fartøystørrelse. Norges Fiskarlag fremholder bl.a. at alle som driver yrkesmessig fiske, ikke kun de som driver på havgående fartøy, skal ha et 40 timers klart definert sikkerhetskurs med tilhørende praktiske øvelser.

Vurdering

Det anses å være en fordel at man har en internasjonal minstestandard for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøy etter mønster av hva som gjelder for personell på andre fartøy. Norge har i dag stort sett gjennomført samme krav for personell på fiskefartøy som for personell på andre fartøy og gjennomfører således allerede de sikkerhetskrav STCW-F-konvensjonen legger opp til. Ved å tiltre konvensjonen markeres forpliktelsen til å gjennomføre visse minste­standarder for sikkerhet og det kan også øke muligheten for at flere stater tiltrer konvensjonen. En størst mulig oppslutning om konvensjonen vil kunne innebære en utjevning av konkurransevilkår og generelt øke sikkerheten til sjøs.

Konvensjonen antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Dagens 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæringskurs for fiskere støttes i dag av staten med ca. 8,5 millioner kroner i året. Dersom støtten fjernes, vil det medføre utlegg for den enkelte fisker i størrelsesorden ca. 10 000-15 000 kroner pluss reise og opphold. Stortinget vedtok i tilleggsprop. til St.prp. nr. 1 (2005-2006), over Kunnskapsdepartementets budsjett, å bevilge 11 millioner kroner til sikkerhetsopplæringskurs for fiskere i 2006.

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at konvensjonen tiltres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, fung. leder Gunvor Eldegard, Sigrun Eng, Steinar Gullvåg, Sigvald Oppebøen Hansen og Arne L. Haugen, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold og Øyvind Korsberg, fra Høyre, Torbjørn Hansen og Petter Løvik, fra Sosialistisk Venstreparti, Aud Herbjørg Kvalvik, fra Kristelig Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn, fra Senterpartiet, Anna Ceselie Brustad, og fra Venstre, Gunn Berit Gjerde, er enig i vurderingene om at det er en fordel at det er internasjonale minstestandarder for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøy etter mønster som gjelder tilsvarende personell på andre fartøy, og at tilslutning til konvensjonen vil kunne innebære en utjevning av konkurransevilkårene og øke sikkerheten til sjøs.

Komiteen vil understreke at ordningen med offentlig godkjent sikkerhetsopplæring må videreføres.

Komiteen viser til den brede tilslutningen forslaget om å samtykke til tiltredelse av den internasjonale konvensjon har fått i høringsrunden. Ingen høringsinstanser har gått imot norsk tiltredelse.

Komiteen slutter seg på denne bakgrunn til Regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at sikkerhetsopplæringskurs for fiskere støttes med 11 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet for 2006. Disse medlemmer mener at sikkerhetsopplæring for fiskere er et viktig tiltak for å forebygge og redusere ulykker. Disse medlemmer viser til at dersom støtten fjernes, vil det medføre utlegg for den enkelte fisker på ca. 10 000-15 000 kroner, pluss reise og opphold. Disse medlemmer mener derfor at det er viktig å videreføre dagens ordning med sikkerhetsopplæring.

Uttalelse fra utenrikskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 9. mai 2006 oversendt utenrikskomiteen til uttalelse. Utenrikskomiteen uttaler følgende i brev av 10. mai 2006:

"Utenrikskomiteen har ikke merknader til ovennevnte utkast til innstilling og henviser til de respektive partiers merknader".

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker i tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995.

Oslo, i næringskomiteen, den 16. mai 2006

Gunvor Eldegard

fung. leder

Gunn Berit Gjerde

ordfører