Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I denne proposisjonen ber Regjeringen om samtykke fra Stortinget til å delta i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF X) for perioden 2009–2012. AsDF er det myke utlånsvinduet i Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB-Asiabanken). Fondets midler lånes ut på gunstige vilkår til de fattigste landene i Asia. Fondet blir med jevne mellomrom fylt på med gavemidler fra giverlandene. Norge har deltatt i alle tidligere kapitalpåfyllinger.

Forhandlingene om AsDF X ble innledet i september 2007 og avsluttet i mai 2008. Under forhandlingene var Norge og flere andre giverland opptatt av at Asiabankens fattigdomsorientering opprettholdes og styrkes. Fra norsk side ble det understreket at likestillingshensyn i bankens operasjoner må styrkes og at banken ansetter flere kvinner i høyere stillinger. Flere giverland, herunder Norge, var også opptatt av at Asiabanken benytter det etablerte rammeverket for å utvikle en mer resultatfokusert kultur. Fra norsk side ble behovet for robust dialog med mottakerlandene for å sikre større grad av transparens og lokalt eierskap understreket. Det var bred enighet om at regional integrasjon er viktig for å oppnå økonomisk vekst, og banken ble oppfordret til å utvikle regionale prosjekter både i Sør-Asia og i Stillehavregionen. Det vanskeligste tema under forhandlingene var interne reformer. En rekke land påpekte behovet for bl.a. økt åpenhet, uavhengig evaluering og en mer effektiv personalpolitikk. Asiabanken har i løpet av forhandlingsperioden satt i gang flere initiativer for å bøte på dette og resultatene av disse vil bli presentert for giverne ved midtveisgjennomgangen av AsDF i 2010.

Resultatene fra forhandlingene om den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet omfatter tre strategiske satsningsområder, hhv. inkluderende vekst, miljømessig bærekraftig utvikling og regionalt samarbeid og integrasjon. Infrastruktur og utdanning skal gis prioritet, samtidig som Fondet skal kunne bidra sammen med andre givere innenfor helse, jordbruk og naturressursforvaltning. Likestilling og privat sektor utvikling skal behandles som tverrgående hensyn i alle prosjekter. Godt styresett, anti-korrupsjon og kapasitetsbygging skal ligge til grunn for alle Fondets prosjekter. Endelig skal det tas spesielt hensyn til sårbare stater.

Oppslutningen blant medlemslandene om den niende kapitalpåfyllingen er ikke like stor som ved forrige påfylling. Flere land har gitt uttrykk for at det ikke er rom for økte tilskudd til AsDF X på grunn av økte tilskudd til Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) og Det afrikanske utviklingsfondet (ADF). Videre er det en generell misnøye med at reformtakten i Asiabanken går for sakte. Også Norge valgte å redusere vårt bidrag ved denne påfyllingen bl.a. som et uttrykk for en viss misnøye med den langsomme reformtakten og fordi banken selv var i stand til å bidra med en betydelig større del enn den gjorde ved forrige påfylling.

Forhandlingene resulterte i en samlet påfylling på om lag 7,1 milliarder Special Drawing Rights (SDR), tilsvarende om lag USD 11,3 milliarder, fordelt mellom giverbidrag og bankens egne midler. For Norges del resulterte forhandlingene i en andel på 0,97 pst. av giverbidraget, en nedgang fra 1,11 pst. ved forrige påfylling, tilsvarende NOK 239 658 737 fordelt over fire årlige innbetalinger. For 2009 er bevilgningsbehovet innarbeidet i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Utenriksdepartementet, kap. 171 post 71.10 Innskudd i Den asiatiske utviklingsbank og fond. Det foreslås at de budsjettmessige konsekvenser for senere år blir dekket innenfor den til enhver tid gjeldende bistandsramme.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Olav Akselsen, Vidar Bjørnstad, Marit Nybakk, Hill-Marta Solberg og Anette Trettebergstuen, fra Fremskrittspartiet, Morten Høglund, Siv Jensen og Øyvind Vaksdal, fra Høyre, Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Bjørlo Lysbakken, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Arvid Svendsen, fra Senterpartiet, Åslaug Haga, og fra Venstre, Anne Margrethe Larsen, peker på at Norge gjennom støtten til AsDF ønsker å bidra til å styrke den regionale asiatiske institusjonen. Komiteen peker videre på viktigheten av at bistand gjennom fondet tar utgangspunkt i landenes nasjonale utviklingsstrategier, bidrar til forutsigbar bistand for den neste fire-års-perioden, og at de overordnede, strategiske satsingsområdene for AsDF er inkluderende vekst, miljømessig bærekraftig utvikling og regionalt samarbeid og integrasjon.

Videre merker komiteen seg at reformagendaen for Asiabanken som ble vedtatt i 2004 ikke har hatt den progresjon man håpet på, noe det ble fremført kritikk mot i forhandlingene, og at donorland, inkludert Norge, har valgt å redusere sine bidrag blant annet som et uttrykk for misnøye med den saktegående reformtakten i banken. Videre merker komiteen seg at banken nå selv var i stand til å bidra med en betydelig større del selv enn den gjorde ved forrige påfylling.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF, med NOK 239 658 737 i perioden 2009–2012.

Oslo, i utenrikskomiteen, den 3. desember 2008

Olav Akselsen

Anette Trettebergstuen

leder

ordfører