1.1 Sammendrag

Regjeringa foreslår i proposisjonen enkelte endringar på skatte- og avgiftsområdet:

  • Forslag til endringar i reiarlagskatteordninga – frivillig ordning for oppgjer av dei latente skatteskyldnadene som er opparbeidd innanfor reiarlagskatteordninga før 2007, innføring av nye rekkjefølgjereglar for utbytte mv., avvikling av miljøfondsordninga, endringar i forbodet mot å yte lån og stille sikkerheit for selskap som har latente skatteskyldnader frå før 2007 og innføring av eit krav om minste andel realkapital for selskap som har latente skatteskyldnader frå før 2007.

  • Forslag til innføring av ein regel som pålegg oljeselskapa å gi likningsstellet opplysningar om sal av gass utvunne på norsk kontinentalsokkel.

  • Forslag til oppheving av retten til å levere meirverdiavgiftskompensasjonsoppgåver på papir.

  • Forslag til endringar for å skattemessig likestille attlevande sambuar i uskifte med attlevande ektefelle i uskifte.

  • Forslag til oppjustering av satsen i produktavgifta på førstehandsomsetning av fisk.

  • Forslag til presiseringar og opprettingar i lovtekst.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at regjeringens vurderinger og forslag er nærmere omtalt i Prop. 126 LS (2009–2010). Det er generelt kun oppsummerende sammendrag som er gjengitt nedenfor under de enkelte punkter. For en mer utfyllende presentasjon av forslagene og vurderingene knyttet til disse vises det til proposisjonen.

Komiteen viser videre til at forslag til lovendringer (A) i Prop. 126 LS (2009–2010) behandles i denne innstillingen. Forslag til endringer i Stortingets vedtak om avgift (B) blir ikke behandlet i denne innstillingen, men i Innst. 350 S (2009–2010). Dermed omtales ikke kapitlene 2, 3, 8 og 10 i Prop. 126 LS (2009–2010) og forslag til endringer av avgiftsvedtakene knyttet til disse videre i denne innstillingen.

Komiteen viser til rettebrev til Prop. 126 LS (2009–2010) fra finansministeren av 8. juni 2010, som er hensyntatt og vedlagt innstillingen. Komiteen viser for øvrig til sine merknader under de enkelte punkter, samt i Innst. 350 S (2009–2010), som avgis samtidig med denne innstillingen.