Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 ble vedlegg XIII (transport) til EØS-avtalen endret. Endringen ble gjort for å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovvedtak, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget inviteres gjennom proposisjonen til å gi sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning.

Direktiv 2009/20/EF pålegger skipsredere å tegne forsikring for alle skip over 300 tonn. Den obligatoriske forsikringen skal dekke sjørettslige krav som er omfattet av 1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav (1996-globalbegrensningskonvensjonen). Formålet med direktivet fremgår av fortalen til direktivet. Det vises her til at et element i EUs maritime politikk er å bedre kvaliteten på handelsfarten ved å ansvarliggjøre aktørene. Skipsredernes forsik-ringsplikt anses å gjøre det mulig å styrke skadelidtes erstatningsrettslige beskyttelse. Videre inngår innføringen av en forsikringsplikt i arbeidet med å eliminere substandard skip og å gjenskape konkurranse mellom aktørene.

Norsk rett har ingen generelle regler om tvungen ansvarsforsikring for skipseiere, men sjøloven har regler om dette på særskilte områder.

Direktivet vil kreve endringer i sjøloven. Det må inntas bestemmelser som pålegger skipseiere med skip under norsk flagg en generell plikt til å tegne ansvarsforsikring. Videre må det vedtas en lovhjemmel for å pålegge fremmede skip som anløper norsk havn, å ha slik generell ansvarsforsikring. Til sist må det etableres et system med administrative sanksjoner ved brudd på forsikringsplikten. Justisdepartementet vil fremme en egen proposisjon til Stortinget med de nødvendige lovendringer.

Direktivet vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Direktivet vil trolig heller ikke medføre økte kostnader eller byrder av betydning for næringen, ettersom de fleste skip har en generell ansvarsforsikring i dag. Det kan ikke utelukkes at direktivet vil kunne tenkes å medføre noe økte forsikringskostnader for næringen, særlig de mindre skipene.

Justisdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport) ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Sigvald Oppebøen Hansen, Stine Renate Håheim, Thor Lillehovde og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Åse Michaelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til Prop.155 S (2009–2010) hvor ett av hovedmålene er å bedre kvaliteten på handelsfarten ved å ansvarliggjøre aktørene. Skipsredernes forsikringsplikt anses å gjøre det mulig å styrke skadelidtes erstatningsrettslige beskyttelse.

Komiteen ser at direktivet vil kreve endringer i sjøloven. Det må inntas bestemmelser som pålegger skipseiere med skip under norsk flagg en generell plikt til å tegne ansvarsforsikring. Videre må det vedtas en lovhjemmel for å pålegge fremmede skip som anløper norsk havn, å ha generell ansvarsforsikring. Til sist må det etableres et system med administrative sanksjoner ved brudd på forsikringsplikten.

Komiteen viser til at direktivet ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Etter direktivet er det tilstrekkelig at skipet har et sertifikat fra forsikringsselskapet om bord, det vil ikke være pålegg om å utstede særskilte sertifikater.

Komiteen slutter seg til departementets tilråding.

Utenriks- og forsvarskomiteens merknader

Komiteens utkast til innstilling ble 9. november 2010 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse. Utenriks- og forsvarskomiteen opplyste i brev av 17. november 2010 at komiteen sluttet seg til innstillingen og ikke hadde ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar.

Oslo, i justiskomiteen, den 23. november 2010

Per Sandberg

Åse Michaelsen

leder

ordfører