Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 10. mars 2011 ble det i Lisboa undertegnet en ny avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 25. februar 2011. Norges ambassadør i Lisboa, Inga Magistad, undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Portugals statssekretær for skattesaker, Sérgio Trigo Tavares Vasques, undertegnet på vegne av Portugal.

Gjeldende avtale mellom Norge og Portugal er fra 1970, og har i lengre tid vært moden for reforhandling. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i 2008 innledet forhandlinger i Lisboa om inngåelse av en ny skatteavtale mellom Norge og Portugal. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i juli 2008. Den norske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på norsk, portugisisk og engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger avtalen på norsk og engelsk.

For bemerkninger til de enkelte artiklene vises det til proposisjonens kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til regjeringens forslag om å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Portugal undertegnet i Lisboa 10. mars 2011.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011.

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2011

Torgeir Micaelsen

Gerd Janne Kristoffersen

leder

ordfører