Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om på rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen

Dette dokument

  • Innst. 432 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 20 (2012–2013)
  • Dato: 06.06.2013
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 54

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. juni 2013

Marianne Aasen

Stine Renate Håheim

leder

ordfører