1.1 Sammendrag

I Prop. 1 LS for 2012–2013 ble Stortinget bedt om å vedta lovendringer i

  • lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

  • lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

  • lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatt- og avgiftskrav (skattebetalings-loven)

  • lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

  • lov 22. juni 2012 nr. 44 om endringar i eigedomsskattelova.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Gerd Janne Kristoffersen, Marianne Marthinsen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at denne innstillingen behandler lovsaker fremmet av regjeringen i Prop. 1 LS for 2012–2013 og lovforslag fremmet under komitébehandlingen. Regjeringens vurderinger, orien-teringer og lovforslag er nærmere omtalt i proposisjonen. I innstillingen er hovedsakelig kortere sammendrag av regjeringens saksomtaler referert. For nærmere omtale av gjeldende rett, departementets vurderinger og forslag samt økonomiske og administrative konsekvenser, se proposisjonen.

Komiteen viser til brev av 2. november 2012 fra finansminister Sigbjørn Johnsen om korrigering av feil i Prop. 1 LS for 2012–2013. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen viser ellers til sine merknader neden-for og merknader inntatt i Innst. 2 S og 3 S for 2012–2013.