5.1 Kap. 41 Stortinget

På dette kapitlet bevilges det midler til den parlamentariske virksomheten, godtgjøring til stortingsrepresentantene, drift av Stortingets administrasjon, vedlikehold av Stortingets bygningsmasse mv.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det etter anbefaling fra Stortingets administrasjon foreslått å opprette en egen budsjettpost for å kunne gi reisetilskudd til skoler som ønsker å benytte undervisningstilbudene «MiniTinget» og «2050 – valget er ditt». 2,5 mill. kroner ble foreslått bevilget på post 74 Reisetilskudd til skoler, ved at kap. 41 post 1 Driftsutgifter ble redusert med et tilsvarende beløp.

I budsjettforliket som ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013, ble det foreslått en reduksjon på kap. 41 Stortinget, post 1 Driftsutgifter på 10 mill. kroner.

5.1.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at Stortingets budsjettvedtak av 26. november 2013 innebærer at rammeområde 14 er redusert med 10 mill. kroner i forhold til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre er det lagt opp til at kuttet skal tas på kap. 41 Stortinget, post 1 Driftsutgifter, jf. Innst. 2 S (2013–2014).

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til Innst. 2 S (2013–2014) og til Stortingets vedtak for rammeområde 14. Flertallet foreslår at kuttet på 10 mill. kroner på kap. 41 fordeles med 5 mill. kroner på post 1 Driftsutgifter og 5 mill. kroner på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til budsjettforliket av 15. november 2013 og foreslår at kuttet på 10 mill. kroner på Stortingets budsjett ikke i sin helhet tas på post 1, men at kuttet fordeles med 5 mill. kroner på post 1 Driftsutgifter, 4 mill. kroner på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og 1 mill. kroner på post 70 Tilskudd til partigruppene.

Disse medlemmer fremmer på dette grunnlaget følgende forslag:

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

854 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

176 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

164 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

476 400 000

Totale utgifter

1 968 833 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

116 050 000

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjettforslag lagt fram i Stortinget 26. november 2013. I forslaget er kapittel 41 foreslått økt med 5 mill. kroner på ny post 21 til oppretting og drift av et lobbyregister for Stortinget.

5.2 Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, ombudsmannen for Forsvaret og hans administrasjon. Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre rettighetene til personellet i Forsvaret, og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

5.2.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til budsjettproposisjon Prop. 1 S (2013–2014) og tilleggsproposisjon Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) og slutter seg til budsjettforslaget.

5.3 Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett eller feil mot den enkelte borger.

5.3.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) for 2014. Komiteen støtter forslaget, og forutsetter at rammevilkårene som stilles til disposisjon for Sivilombudsmannen dermed vil være tilstrekkelige til å følge opp de føringer som følger av Stortingets behandling av årsmeldingen for 2012, jf. Innst. 287 S (2012–2013).

Sivilombudsmannen står sterkt som institusjon i Norge og er et naturlig referansepunkt i media, men er likevel lite kjent. Komiteen viser til Innst. 287 S (2012–2013) der komiteen oppfordret Sivilombudsmannen til å ta initiativ overfor forvaltningen for å få på plass mer systematikk i hvordan ordningen kan gjøres bedre kjent overfor personer som mener seg utsatt for feil og urett fra forvaltningen. Komiteen ber om at neste årsmelding fra Sivilombudsmannen inneholder en vurdering av tiltak for å gjøre ombudsmannsordningen bedre kjent.

5.4 Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

På dette kapitlet bevilges midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

5.4.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at forslaget til budsjett for 2014 er i tråd med EOS-utvalgets eget forslag som ble oversendt til Stortingets presidentskap.

Komiteen vil gi uttrykk for at det er viktig at EOS-utvalget gjennomfører utvidede undersøkelser i saker som har stor allmenn interesse og i saker som utvalget selv mener er viktige å undersøke. Komiteen mener at det er både viktig og rimelig at eventuelle ekstrakostnader forbundet med slike undersøkelser dekkes av Stortinget ved forespørsel.

Komiteen er kjent med at EOS-utvalget inneværende høst ba om ytterligere midler. Komiteen støtter at spørsmålet om økning i utvalgets budsjett tas opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

5.5 Kap. 51 Riksrevisjonen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak.

5.5.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til proposisjonen og slutter seg til budsjettforslaget.