Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012–1. halvår 2013

Dette dokument

  • Innst. 107 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 18 (2012–2013)
  • Dato: 08.01.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Det framgår av årsrapporten at Nordisk råd er en aktiv aktør i regionalt samarbeid i Nordens nærområder, det være seg i Vest-Norden, Arktis, Barents-regio-nen og Østersjøregionen, samt i partnerskapene i Den nordlige dimensjon. Stortinget v/delegasjonen arrangerte i Harstad i april 2013 Barents parlamentarikerkonferanse med god deltakelse, særlig fra Russland.

Nordisk råd utøver parlamentarisk kontroll med Nordisk ministerråd og behandler og uttaler seg om de forslag som ministerrådet fremlegger for rådet. Nordisk ministerråd og de nordiske lands regjeringer må ta stilling til og rapportere tilbake til Nordisk råd om de forslag som rådet fremmer.

I 2013 har arbeidet i Nordisk råd vært ledet av Norge, og delegasjonen har prioritert følgende områder:

  • Et effektivt Norden,

  • Samarbeid i nordområdene,

  • Nordisk utenriks- og forsvarspolitikk samt samfunnssikkerhet.

Delegasjonen har arbeidet aktivt med å få forsvarspolitikk, utenrikspolitikk og samfunnssikkerhet forankret i rådets arbeid.

Stortingets debatt om nordisk samarbeid og forsvarsministerens redegjørelse og etterfølgende debatt om nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid har vært noen av delegasjonens hovedsaker i 2013.

I rapportens avsnitt om arbeidet framover pekes det på at Nordisk råd i mange år har oppfordret de nordiske regjeringer om tettere samarbeid om samfunnssikkerhet. Det nordiske redningssamarbeidet NORDRED bør derfor vurderes utviklet til å omfatte samfunnssikkerhet og beredskap i videre forstand.

Delegasjonen vil også særskilt følge opp arbeidet med å fjerne grensehindringer og å hindre at nye oppstår.

Det framgår videre at delegasjonen vil videreføre samarbeidet mellom de nordiske land og parlamentariske organer i nord. Dette vil også underbygge det gode samarbeid som Nordisk råd har med medlemmer fra Statsdumaen og Føderasjonsrådet i Russlands parlament samt parlamentarikere fra 11 regioner i Nordvest-Russland.

Årsrapporten inneholder videre en grundig gjennomgang av Nordisk råds 64. sesjon i Helsingfors høsten 2012, og rådets temasesjon om nordisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt samfunnssikkerhet i april 2013 i Stockholm.

Avslutningsvis omtales det parlamentariske samarbeidet i Barentsregionen og Østersjøen, samt samarbeidet med Vest-Norden.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jens Stoltenberg, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker, Trond Helleland og Kristian Støback Wilhelmsen, fra Fremskrittspartiet, Gry-Anette Rekanes Amundsen, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Astrid Aarhus Byrknes, fra Senterpartiet, Jenny Følling, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, vil understreke at det nordiske parlamentariske samarbeidet har stor betydning i det nordiske samarbeidet, som omfatter flere områder og er sterkere enn noen gang. Komiteen har merket seg at Nordisk råd også er en aktiv aktør i det regionale samarbeidet i Nordens nærområder.

Komiteen har notert seg at det vil være viktig for den norske delegasjonen å følge opp og sikre gjennomføringen av det norske formannskapsprogrammet fra 2013 i 2014. Komiteen støtter dette arbeidet.

Komiteen viser til at delegasjonen særskilt vil følge opp arbeidet med å fjerne grensehindringer og styrke det nordiske samarbeidet om forsvarspolitikk, utenrikspolitikk og samfunnssikkerhet.

Det vises til at Nordisk råds delegasjon også vil legge stor vekt på språk- og kultursamarbeidet i Norden og at den i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014 vil søke å inspirere det nordiske nettverket til å understreke at det nordiske samarbeidet ikke er noen selvfølge. Komiteenregistrerer at flere ulike aktører, herunder svenske, norske og danske, planlegger 2014-jubileumsarrangementer med en nordisk vinkling.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 18 (2012–2013) – om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012–1. halvår 2013 – vedlegges protokollen.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. januar 2014

Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham

leder

ordfører