3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St. 47 (2012–2013) – om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 – vedlegges protokollen.