Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene

Til Stortinget

Oslo, i helse og omsorgskomiteen, den 4. desember 2014

Kari Kjønaas Kjos

Ruth Grung

leder

ordfører