Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven)

Dette dokument

  • Innst. 314 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 109 L (2014–2015)
  • Dato: 02.06.2015
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 21

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 2. juni 2015

Eirin Sund

Helge Orten

fung. leder

ordfører