Lov om posttjenester (postloven)

Prop. 109 L (2014-2015), Innst. 314 L (2014-2015), Lovvedtak 83 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 314 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt lov om posttjenster (postloven). Lovverket fra 1996 oppdaterers til dagens situasjon, deriblant harmoniseres det med lovverk i andre land. Lovforslaget implementerer bl.a. EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av postmarkedet. Postens enerett på distribusjon av brev undet 50 gr oppheves. Videre reduseres antall omdelingsdager av post fra seks til fem. Særskilte løsninger skal ivareta omdeling av aviser på lørdager.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015