1.1 Innledning

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 under de kapitler som er fordelt til komiteen under rammeområde 5 ved Stortingets vedtak 13. oktober 2015, jf. Innst. 1 S (2015–2016).

Komitéinnstillingen omfatter alle administrasjonsgrener under Justis- og beredskapsdepartementet med unntak av kap. 480 Svalbardbudsjettet, kap. 456/3456 Direktoratet for nødkommunikasjon, samt kap. 490/3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491/3491 Utlendingsnemnda. Kap. 456/3456 inngår i rammeområde 17 (Transport og kommunikasjon), kap. 480 inngår i rammeområde 4 (Utenriks), mens kap. 490/3490 og 491/3491 er en del av rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig).

1.2 Regjeringens budsjettforslag

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområde 5 som det fremgår av Prop. 1 S (2015–2016) med Tillegg 1 (2015–2016) fordelt på kapitler og poster.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 5

(90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Utgifter

Høyesterett

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

95 089 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

340 169 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

24 360 000

50

Norges forskningsråd

22 363 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 162 000

22

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling

2 000 000 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 054 212 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 636 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

7 860 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

75 098 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

185 886 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 553 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 095 974 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

88 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 872 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 195 000

70

Tilskudd

22 472 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

186 433 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

14 467 783 000

21

Spesielle driftsutgifter

406 831 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

10 502 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 456 000

60

Tilskudd til kommuner

10 000 000

70

Tilskudd

66 333 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 839 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

172 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

575 056 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

787 479 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

211 170 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 829 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 262 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

681 633 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 959 000

70

Overføringer til private

13 665 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 863 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

708 502 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

879 034 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

114 022 000

21

Spesielle driftsutgifter

26 502 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 045 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

45 135 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

103 751 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 138 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

958 002 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 154 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

15 137 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

228 896 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 497 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

719 856 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

36 029 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

70 916 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

22 502 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

63 777 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

20 411 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

331 229 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 202 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

103 084 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, kan overføres

5 661 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

75 298 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 162 000

Sum utgifter rammeområde 5

31 787 336 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 622 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 194 000

3

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

5 000 000

4

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, ODA-godkjente utgifter

1 000 000 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

336 377 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

20 450 000

3

Diverse refusjoner

1 747 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

7 952 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

89 963 000

3

Andre inntekter

20 879 000

4

Tilskudd

2 247 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

994 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

261 970 000

2

Refusjoner mv.

438 800 000

3

Salgsinntekter

189 898 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 779 000

5

Personalbarnehage

5 498 000

6

Gebyr – utlendingssaker

198 380 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

766 603 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

17 800 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 644 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 393 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

12 351 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

141 435 000

3

Diverse inntekter

25 143 000

6

Refusjon

2 058 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

24 511 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

51 948 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 773 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

645 000

Sum inntekter rammeområde 5

3 665 059 000

Netto rammeområde 5

28 122 277 000

1.3 Stortingets vedtak om rammesum

Ved vedtak i Stortinget 3. desember 2015 er netto utgiftsramme for rammeområde 5 endelig fastsatt til kr 28 171 677 000, jf. Innst. 2 S (2015–2016). De fremsatte bevilgningsforslag i innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.