18. Komiteens tilråding

Utkast til vedtak fremmes av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

A

(Rammeområde 16)

Kirke, utdanning og forskning

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 152 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 197 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 745 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

272 976 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

135 065 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

57 087 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 946 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 642 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 491 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

41 501 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 878 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 935 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 217 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 241 000

60

Tilskudd til landslinjer

211 531 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

23 670 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

58 975 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

492 063 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

334 218 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

48 247 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 059 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

272 918 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

216 826 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

57 870 000

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

29 336 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

14 153 000

74

Tilskudd til organisasjoner

21 630 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

823 398 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 324 132 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

91 939 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 812 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

395 215 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–4. trinn

754 420 000

70

Tilskudd til NAROM

8 151 000

71

Tilskudd til vitensentre

53 339 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Murmanskskolen

2 242 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

5 095 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

6 070 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

10 158 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

26 164 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

32 999 000

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

44 522 000

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

10 630 000

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

4 857 000

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

2 400 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

1 866 052 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 520 416 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

146 078 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

119 492 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 026 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

259 368 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

47 312 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

17 180 000

78

Kompletterende undervisning

23 277 000

79

Toppidrett

41 417 000

80

Friskoleorganisasjoner

735 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 892 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

20 920 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 223 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 158 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

631 218 000

21

Spesielle driftsutgifter

61 289 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 877 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

513 780 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

791 630 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 819 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

615 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

208 374 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

12 762 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

32 070 000

71

Falstadsenteret

18 636 000

72

Stiftelsen Arkivet

25 522 000

73

Nansen Fredssenter

6 040 000

74

Narviksenteret, kan overføres

5 737 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

8 103 000

76

Raftostiftelsen

4 987 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

53 333 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 310 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 306 000

70

Tilskudd, kan overføres

157 818 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 895 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

91 834 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

31 858 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

31 345 716 000

70

Private høyskoler

1 277 859 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 193 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

87 311 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

717 446 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

68 683 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

80 456 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 114 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

174 572 000

71

Tilskudd til UNIS

125 360 000

72

Tilskudd til UNINETT

27 240 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

33 352 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

209 461 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 867 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

167 574 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

75 475 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

73 351 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

17 247 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

301 171 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

127 345 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

16 989 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 600 972 000

53

Strategiske satsinger

1 256 047 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

486 317 000

55

Administrasjon

279 676 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

15 571 000

53

NUPI

4 716 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

11 541 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

178 759 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

251 562 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

41 740 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 528 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

37 252 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

306 024 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

2 325 815 000

75

UNESCO-kontingent

22 540 000

76

UNESCO-formål

3 500 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 289 538 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 364 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

88 170 000

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

468 090 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

316 632 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 000 000

78

Ymse faste tiltak

12 200 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

55 480 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

44 407 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

15 285 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 298 036 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

412 728 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

316 146 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

117 100 000

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

173 934 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 442 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

86 500 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter

85 930 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

64 840 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

5 800 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 494 000

72

Tilskudd til Nofima

99 506 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

256 065 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

183 193 000

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 246 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 545 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

367 356 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

6 190 298 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 328 416 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

842 305 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

921 121 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

509 530 000

74

Tap på utlån

327 200 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

809 000

Totale utgifter

73 271 819 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 034 000

2

Salgsinntekter mv.

1 184 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 140 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 628 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

292 298 000

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 718 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 135 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

61 289 000

2

Salgsinntekter mv.

14 755 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

11 225 000

2

Salgsinntekter mv.

346 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 316 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 578 000

3340

Den norske kirke

1

Ymse inntekter

45 292 000

2

Inntekter ved oppdrag

39 364 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter

18 566 000

2

Leieinntekter m.m.

3 678 000

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

324 830 000

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

80 542 000

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

68 746 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

25 190 000

29

Termingebyr

23 244 000

89

Purregebyrer

188 894 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 306 000

Totale inntekter

5 020 318 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen på

  mot tilsvarende merinntekter under

  Kap. 200 post 1

  Kap. 3200 post 2

  Kap. 220 post 1

  Kap. 3220 post 2

  Kap. 222 post 1

  Kap. 3222 post 2

  Kap. 224 post 1

  Kap. 3224 post 1

  Kap. 229 post 1

  Kap. 3229 postene 2 og 61

  Kap. 230 post 1

  Kap. 3230 post 2

  Kap. 256 post 1

  Kap. 3256 post 2

  Kap. 280 post 1 og post 21

  Kap. 3280 postene 1 og 2

  Kap. 281 post 1

  Kap. 3281 post 2

  Kap. 2410 post 1

  Kap. 5310 post 3

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på 21-postene mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. avhende fast eiendom ved universiteter og høyskoler, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Forskningsrådet.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskudd til læremidler mv.

  30,0 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter

  20,0 mill. kroner

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  230,8 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  617,2 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 • 3. gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

 • 4. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld, samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 5. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 029 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 058 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 878 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 758 kroner ved senere forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • b. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • c. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  • d. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

V

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 340 post 1

kap. 3340 post 1

kap. 340 post 21

kap. 3340 post 2

Kap 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

VI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 925 post 21

  kap. 3925 post 3

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 1

  kap. 927 post 21

  kap. 3927 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 925 post 22 og kap. 927 post 22 slik at summen av overskridelser på kap. 917 post 22, kap. 919 post 76, kap. 925 post 22 og kap. 927 post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74, jf. forslag til vedtak II rammeområde 10 (fiskeri) i Innst. 8 S (2015–2016).

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til forskning

  50 mill. kroner

VIII

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 0,75 mrd. kroner over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg.

B

Rammeuavhengig vedtak

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.